(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג הגב' שינג שיו-ג'ן בת ה-57 מהעיר גווי-יאנג נעצרה ללא עילה חוקית כששוטרים פרצו לביתה בערב ה-12 באפריל 2012, הפכו ובזזו את תכולת הבית ופברקו ראיות כדי להרשיע אותה. בית המשפט בגווי-יאנג שיתף פעולה עם הוראות המפלגה הקומוניסטית הסינית וגזר עליה שמונה שנות מאסר, בניגוד לחוקה הסינית ולנהלי המשפט. גב' שינג סירבה לקבל את עיוות הדין וערערה לבית דין הביניים, אשר כצפוי המשיך את שיתוף הפעולה עם רצון המפלגה ואישר את גזר הדין.

זהו מקרה נוסף בשרשרת מקרים המתנהלת בשנות הרדיפה שהמשטר בסין מנהל נגד מתרגלי הפאלון גונג, בקמפיין אכזרי ומתמיד כבר כמעט 14 שנה. מנגנוני השלטון משרתים את הוראות המפלגה במקום את הוראות החוק, ועורכי דין מיומנים וישרי-דרך המייצגים מתרגלי פאלון גונג עומדים מול התופעה הנרחבת (בסין יש 100 מיליון מתרגלי פאלון גונג, ורדיפתם משפיעה על כל אורחות החיים בסין, כיוון שיש להם משפחה, חברים, עמיתים לעבודה וכו').

בית המשפט מתעלם מהחוקה ומפר את חוקי המדינה

החוקה של סין אומרת ש"אזרחי הרפובליקה העממית סין נהנים מחופש דת ואמונה", וש"לאזרחים יש חופש דיבור, פרסום, היאספות, חיברות, השתתפות במצעדים והפגנות".

מתרגלי הפאלון גונג מכינים ומפיצים חומרי מידע המיועדים לקהל הרחב להבהיר את העובדות האמיתיות לגבי הפאלון גונג, כך שהאנשים לא ילכו שולל אחרי התעמולה וההכפשות של המדיה בסין, שנשלטת כולה על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית. לכן הפעילות של המתרגלים היא בהתאם לחוקה, ואין בה כל פשע. מי שביצע הפרה של החוקה זה בית המשפט של העיר גווי-יאנג ובית דין הביניים שלה.

הגב' שינג תמשיך לעתור עד שהרדיפה תסתיים. שמות המעורבים בנושא ומספרי הטלפון שלהם מופיעים בגרסה האנגלית.

באתרנו ניתן לקרוא על ההיבטים השונים של הרדיפה המקיפה והאכזרית. אנא חיתמו על העצומה בראש האתר נגד קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים. עלינו לעצור את הרדיפה!