(Minghui.org)

מחנה העבודה לנשים בשאן-דונג מנסה למנוע הגשת תביעה נגדו – הבעל ועורך הדין נחושים

משפחתה של מתרגלת הפאלון גונג גב' מא לי-נא הכלואה במחנה עבודה לנשים מס' 1 בשאן-דונג פנתה בינואר 2013 למשרד התביעה הגבוה ולמשרד העבודה בפרובינציה לעתור בעבורה. משרד העבודה קיבל את עתירתה ואילו משרד התביעה סירב בטענה שאינו מתערב במקרים של מתרגלי פאלון גונג. מחנה העבודה בה היא כלואה הפעיל לחצים על המשטרה המקומית בניסיון למנוע הגשת תביעה נגדם.

גב' מא נעצרה באופן בלתי חוקי במאי 2012 וביוני נגזר עליה עונש מאסר. מאחר ואבחנו אצלה בעיות בלב פעלו הרשויות באופן בלתי חוקי כששלחו אותה למחנה עבודה מבלי להתחשב במצבה הבריאותי. היא הוכנסה למחנה לעבודת עבדים. כתוצאה מעבודה קשה הפך כל גופה חסר תחושה. היא לא יכלה להזיז את איבריה וסבלה מקצב לב לא סדיר.

מחנה העבודה דוחה את ביקורי המשפחה

במשך 6 חודשים אסרו על המשפחה לבקר אותה מפני שלא וויתרה על אמונתה. ב-30 בינואר 2013 הגיע בעלה בלוויית עורך דינו למחנה לאסוף ראיות לתיק שלה ולקחת אותה לבדיקה רפואית. בקשתם נדחתה ועל השניים נאסר לבקר אותה.

העברת תיקה של גב' מא למשרד נגד שחיתות

בעלה של גב' מא ביחד עם עורך דינו פנו למשרד התביעה הגבוה להגיש תביעה נגד מחנה העבודה.

אחד הפקידים שקיבל אותם הציג את טענתם בפני בכיר במשרד, אשר הורה לו להתעלם מהמקרה משום שהוא נוגע בפאלון גונג. הפקיד הכחיש שזו ההוראה שניתנה לו, והפנה אותם להציג את המקרה במשרד נגד שחיתות.

המשרד נגד שחיתות דוחה את המקרה

בהגיעם למשרד נגד שחיתות נאמר להם על ידי איש ביטחון בשער לחזור למשרד התביעה בטענה שהם אינם מטפלים במקרים כאלה.

המשרד ל"חינוך דרך עבודה" מקבל את העתירה

בעלה של גב' מא, עורך דינו וקרוב משפחתו פנו למשרד ה"חינוך דרך עבודה". הפקיד שטיפל בתלונה על מצבה הבריאותי של גב' מא התיר להם להגיש מכתב עתירה עם הבקשה לקחת אותה לטיפול רפואי והבטיח להעביר את העתירה למחנה העבודה ולקבל את תגובתם.

בעתירה כתב בעלה של גב' מא:

1. לאפשר לעורך הדין לבצע הליכים משפטיים באמצעות ביקור, איסוף ראיות והגשת תביעה משפטית.

2. על מחנה העבודה לספק מסמכים מפורטים על הבדיקות הגופניות שעברה גב' מא עם כליאתה ובזמן הנוכחי.

3. יש לשחרר את גב' מא לטיפול רפואי ללא תנאי.

4. כל הצדדים האחראיים במקרה של גב' מא צריכים להיחקר.

התדרדרות במצבה של גב' מא

עוד באותו יום אחרי הצהריים בעלה של גב' מא ובתה קיבלו רשות לבקר אותה ללא עורך הדין.

יועץ מחנה העבודה הזהיר אותם לבל יאמרו דברים שלא שייכים לענייני המשפחה. מאז שראו אותה בפעם האחרונה מצבה הבריאותי התדרדר. היא פחדה להרים את קולה, ונכנסה לפחד כששמעה רעש חזק. סנטרה וידיה רעדו. היא נראתה חלשה וצעדה בחוסר יציבות. כששאלו אותה אם ראתה רופא ענתה שעשו לה א.ק.ג ומדדו לה לחץ דם שהיה גבוה במקצת.

הבעל גילה לאחר ביקורו שמחנה העבודה צלצל למשטרה המקומית בניסיון למנוע הגשת התביעה נגדם.