(Minghui.org)

אחרי 8 חודשי סבל במחנה העבודה בכפייה לנשים בבייג'ינג, מתרגלת הפאלון גונג, גב' ג'אנג פנג-יינג שוחררה עקב סגירת המחנה, אך רדיפתה עדיין נמשכת.

היא אמנם בביתה, אך היא עדיין תחת מעקב הדוק ובכל יום רביעי עליה להתקשר למחנה ולדווח. שלושה שבועות לאחר ששוחררה הגיעו 2 שוטרים מהמחנה לביתה, חקרו אותה לגבי מעשיה היום יומיים (בוודאי רצו לדעת האם היא מתרגלת פאלון גונג או נפגשת עם מתרגלים אחרים – המער') ואיימו עליה להישאר בבית, ואם היא מתכוונת לצאת עליה לדווח קודם כל להם (כנראה רוצים לעקוב אחריה ולהגיע דרכה למתרגלי פאלון גונג אחרים – המער').

כשגב' ג'אנג פנתה לבקש תעודת זהות חדשה, בקשתה נדחתה כיוון שעל-פי רישומי המחנה היא עדיין מרצה את עונשה שם.

גם לאחר ששוחררה נמנעות ממנה זכויותיה האזרחיות.

גינוי מצד הקהילה הבין-לאומית גרם למשטר להודיע על סגירת מערכת המחנות לעבודת כפייה. אמנם כמה ממחנות העבודה הידועים ביותר לשמצה נסגרו לאחרונה, ובכלל זה מחנה העבודה בכפייה לנשים בבייג'ינג, וכמה מתרגלות פאלון גונג שוחררו. אך למעשה מלכתחילה הן לא הפרו חוקים כלשהם ולא היה עליהן להיעצר ולרצות תקופות עונש במחנה עבודה.

כמה מהמתרגלות שכביכול שוחררו הועברו למעשה למרכזי שטיפת מוח ("חינוך מחדש") להמשך רדיפה. אלה ששוחררו והתירו להן לחזור לביתן כמו במקרה של גב' ג'אנג, נותרו תחת השגחה ומעקב הדוק, עם חופש אישי מוגבל. יש עדיין מתרגלות שעדיין כלואות, אבל מחוץ למחנה העבודה.

לכן, אף על-פי שכמה ממחנות העבודה נסגרו, רדיפת מתרגלי הפאלון גונג נמשכת עדיין בדרכים חלופיות, לא פחות אכזריות.