(Minghui.org)

במכתבו לנשיא עמותת הפאלון דאפא הקנדית, שאון לי, ב-9 בינואר 2014 הביע שר החוץ הקנדי ג'ון ביירד את דאגתו בנוגע לרדיפת הפאלון גונג.

ג'ון ביירד, שר החוץ הקנדי

מר ביירד הצהיר במכתבו: "ממשלת קנדה מנצלת כל הזדמנות הולמת בערוצים הרב צדדיים וההדדיים עם הממשלה הסינית להביע את דאגתה. ראש הממשלה הרפר ואני פנינו ישירות לעמיתים הסינים שלנו במהלך ביקורים בסין ובפגישות ההדדיות שלנו לגבי סוגיות זכויות אדם וחופש דת ובכלל זה בנוגע למתרגלי פאלון גונג". בנוסף, בהודעתו הפומבית בפברואר 2013 עם הקמת המשרד לחופש דת, ראש הממשלה נתן ביטוי לדאגתו לגבי איום ודיכוי הפאלון גונג וקבוצות דתיות אחרות.

"במארס 2012 ובמארס 2013, במהלך הדיאלוג האינטראקטיבי בישיבות מועצת זכויות אדם באו"ם עם המפקח המיוחד של האו"ם לענייני חופש דת ואמונה, כמו גם באסיפה הכללית של האו"ם שהתקיימה באוקטובר 2012, קנדה העלתה את חששותיה לגבי מצבם של יחידים בחלקים שונים בעולם, ובכלל זה מתרגלי פאלון גונג, החווים קשיים ביכולתם לתרגל ולטפח בחופשיות את אמונתם.

"קנדה תמשיך לעודד את סין לאמץ וליישם סטנדרטים בין-לאומיים לזכויות אדם ולשלטון החוק".