(Minghui.org)

בני משפחתו של מר שיה האנג בקושי הכירו אותו כשביקרו בכלא טילאן-צ'יאו בחודש אפריל. מר שיה רזה מאוד, קמטים עמוקים חרשו את מצחו. הוא נראה שונה לחלוטין. סוהרים שמרו מאחורי גבם ומאחורי גבו של שיה, והשיחה התנהלה באמצעות טלפון. בכל פעם ששאלו אותו על מצבו בכלא, הסוהרים ניתקו את השיחה.

בני משפחתו יכלו רק להסיק עובדה כללית שהוא עונה פיזית ונפשית, במאמצים של הכלא "לשנות" אותו, כך שיחתום על התכחשות לפאלון גונג. מר שיה נעצר בפברואר 2013 ללא עילה חוקית ובדצמבר אותה שנה נגזרו עליו באופן לא חוקי 4 שנות מאסר בכלא.

עונה וסבל באותו כלא מ-2004 עד 2008

מר שיה האנג בן 41 כבר נכלא בעבר שלא כחוק בכלא טילאן-צ'יאו מ-2004 ועד 2008 . הוא היה רתוק לתא קטנטן ב"אגף הניסויי".

3 אסירים שמרו עליו בתורנות סביב השעון. לקחו ממנו את כל חפציו האישיים ולא הרשו לו לעזוב את התא. לכל דבר היה צריך לקבל אישור, כולל לאכול, לשתות, לרחוץ או ללכת לשירותים.

כחלק מהעינויים, כפו עליו לשבת כל יום מ-5:30 בבוקר ועד 21:30 בערב על מזרן עגול על הרצפה ואסור היה לו לזוז. אחרי חודש של ישיבה כזאת התפתחו על ישבנו כיבים כואבים שהזדהמו.

האסירים קיבלו הוראה להרים את השמיכה שלו כל 15 דקות במשך הלילה כדי להפריע את שנתו. הבטיחו לאסירים שעונשם יופחת אם יצליחו "לשנות" מתרגלי פאלון גונג, האסירים השתמשו לפיכך בשיטות אכזריות ובהתעללות כדי להשיג את המטרה.

באפריל 2005 כתב מר שיה מכתב גלוי מהכלא בו סיפר על רדיפתו: "נגזר עלי עונש בכלא בשל אמונתי בפאלון גונג ובגלל ששוחחתי על הפאלון גונג. זוהי רדיפה והפרה של זכויותיי החוקיות. אינני מכיר בחוסר צדק כזה הנכפה עלי ועל הפאלון גונג. איני מכיר בגזר הדין הזה".