(Minghui.org)

מר ביאן לי-צ'או נעצר באופן בלתי חוקי בפברואר 2012 משום שהוא מתרגל פאלון גונג, וביולי אותה שנה נגזרו עליו 12 שנות מאסר, אשתו ובתו שפעלו למען שחרורו לטיפול רפואי נעצרו במארס השנה.

מעצר לאחר הבעת אי שביעות רצון בגלוי

אחרי שנמנעה מהן במארס השנה, הזכות לבקר את אבי המשפחה בכלא שי-ג'יאה-ג'ואנג, התעלפה אשתו והובהלה לחדר מיון. הבת, גב' ביאן, החלה במחאה מחוץ לכלא.

בתגובה לכך נעצרה גב' ביאן ב-12 במארס על ידי שוטרים מקומיים ולמחרת בבוקר נעצרה גם האם. הבת כלואה כיום במרכז המעצרים בעיר שי-ג'יאה-ג'ואנג והאם במרכז המעצרים בעיר טאנג-שאן.

12 שנות מאסר בלתי חוקי

מר ביאן לי-צ'או

מר ביאן בן ה-48 הוא מורה בחטיבת ביניים בטאנג-שאן. לאחר שהחל לתרגל פאלון גונג נעלמה מחלת הלב שלו, כמו גם בעיות של לחץ דם גבוה. ביום מעצרו היה במצב בריאות מצוין. הוא נכלא בפברואר 2012 במרכז המעצרים בעיר ומשפטו נערך ביולי אותה שנה. נגזרו עליו 12 שנות מאסר בכלא.

נמצא במצב קריטי עקב עינויים

מר ביאן נכלא תחילה בכלא באו-דינג והועבר בחשאי ב-6 בינואר 2013 לכלא שי-ג'יאה-ג'ואנג. לאחר מסכת עינויים שעבר, מצבו הפיזי התדרדר. רשויות הכלא סירבו לשלוח אותו לטיפול רפואי והמשיכו לענות אותו.

אשתו גב' ג'ואו הגישה בקשה להנהלת הכלא בינואר 2013 לשחרר אותו לטיפול רפואי. היא לא קיבלה תשובה כלשהי מהרשויות.

ביוני 2013 התברר לאשתו ובתו שהוא הועבר למחלקת "ניהול מחמיר" בכלא, שם עונה בתורנות סביב השעון על ידי 26 אסירים. מצבו התדרדר עד לסף מוות.

פרטים על מצבו הקריטי בקישור: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/1/140218.html

שלילת ביקורים בכלא

כשניסו אשתו ובתו לבקר אותו בכלא ביולי 2013, נתקלו שוב ושוב בסירוב. הן דרשו להחזיר למר ביאן את זכויותיו הבסיסיות, כאסיר הזכאי לביקורי משפחה. האם והבת זכו לנזיפות ואיומים במעצר.

בנובמבר 2013 פתחו הרשויות בסבב עינויים נוסף של מר ביאן. הם שכרו מתרגל לשעבר שמשתף פעולה עם הרשויות שיעשה לו שטיפת מוח באמצעות עינויים נפשיים.

במארס 2014 כשבאו אשתו ובתו לבקרו, נשללה מהן שוב זכות הביקור. כאמור, הן נעצרו וכלואות כיום במרכזי מעצרים.