(Minghui.org)

משלחת סינית ובראשה חבר הוועדה העומדת בפוליטביורו ומזכיר הוועדה המרכזית של המק"ס (משטר קומוניסטי סיני) ליו יון-שאן ערכה ביקור בפינלנד בין ה-12 ל-15 ביוני. לכל מקום שהגיעו חברי המשלחת בהלסינקי הבירה, הם נתקלו במפגיני פאלון גונג שקראו להביא את ליו לדין על השתתפותו הפעילה– כשר התעמולה בין השנים 2002 ל- 2012 ברדיפה השיטתית והאכזרית של הפאלון גונג.

כשר התעמולה ביצע ליו את מדיניות המק"ס נגד מתרגלי פאלון גונג, כשהורה לכל כלי התקשורת לפרסם שקרים ודברי לעז על שיטת הטיפוח המסורתית. מדיניות ההשמצות נכנסה לתוקף עם תחילת מסע הרדיפה ב-20 ביולי 1999 ומשמשת כלי להנצחת שקרים ותפיסות מוטעות כבר 15 שנה. בתקופת כהונתו כשר התעמולה קידם ליו בצורה פעילה את מדיניות רצח עם כנגד מתרגלי הפאלון גונג.


מתרגלי פאלון גונג מוחים בשקט נגד חבר הוועדה העומדת של הפוליטביורו ליו יון-שאן בביקורו בפינלנד

ב-12 ביוני בעת ביקורו אצל הנשיא וראש הממשלה הפיני, בפרלמנט ובמשרד התרבות, יזמו מתרגלי פאלון גונג מחאות שקטות. הם החזיקו שלטים עליהם היה כתוב: "הביאו את ליו יון-שאן לדין", "המק"ס מבצעת קצירת איברים חיים ממתרגלי פאלון גונג", "פשעים נגד האנושות אינם 'עסקים כרגיל'", כדי להסב תשומת לב לתפקידו של ליו ברדיפת פאלון גונג בסין.

בניסיון להתחמק מהמחאות ומביקורת שלילית, עזבו ליו והמשלחת דרך הכניסה האחורית, מנהג שהפך קבוע בקרב בכירי מק"ס המבקרים בחו"ל, החוששים לחשיפת פשעיהם ברדיפה.

המתרגלים נערכו למחאה גם מול המוזיאון להיסטוריה פינית, שם אמורה הייתה המשלחת לבקר. למרות שני אוטובוסים ששכרה המק"ס לחנות מול המוזיאון ולהסתיר את המפגינים, עזבה המשלחת בחיפזון, כשהאוטובוסים בעקבותיה.

ליו תכנן גם לבקר בעיריית הלסינקי ובעיר רובאנימי שם, גם כן המתינו מפגינים לחשוף את פשעיו.