(Minghui.org)

הגב' לי מאו-ליאן (Li Maolian) נשפטה ב-2 במארס השנה משום שסיפרה לאנשים על הרדיפה שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מנהלת נגד הפאלון גונג. עורך דינה הגן על זכותה החוקית להאמין בפאלון גונג ולספר לאחרים על השיטה.

במהלך טיעוניו של עורך הדין השופטים שתקו רוב הזמן. בסוף הודה אחד מהם: "מעולם לא אמרנו שהיא עשתה משהו רע או שהיא אשמה". הדיון הסתיים ללא שניתן פסק דין.

הגב' לי נעצרה ב-8 באוקטובר 2014, ומוחזקת מאז במרכז מעצר של העיר ווי-פאנג. הסוהרים אינם מאפשרים לבני משפחתה לבקר אותה או לשלוח לה בגדים חמים, אבל דרשו מהמשפחה לשלם סכומים גבוהים על "צרכי מחייתה" במרכז המעצר.

בנה של גב' לי וחמותה בת ה-80 נותרו לבדם בבית וצריכים להתמודד. החמות חרדה שגב' לי תעונה במעצר, משום שבסין נפוצים מאוד עינויים המופעלים על מתרגלי פאלון גונג כלואים.