(Minghui.org)

על-פי נתונים סטטיסטים מאומתים באתר Minghui.org, 405 מעצרים של מתרגלי פאלון גונג בוצעו במארס 2015. 123 מתרגלים הועמדו למשפט. על 81 גזרו עונשי מאסר בלתי חוקיים. למעשה דווחו 867 מעצרים שבוצעו בחודש מארס 2015, אך חלקם טרם אומת סופית.

רוב המעצרים התרחשו במחצית הראשונה של מארס, במהלך פגישות המחוקקים של המק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית) ובכללם הקונגרס הלאומי ה-12 (ב-5 עד ה-15 במארס) והוועידה ה-12 של הגוף הפוליטי המייעץ (ב-3 עד ה-13 במארס).

מעצרים

הפרובינציות או הרשויות המוניציפאליות בהן המספר הגבוה ביותר של מעצרים (על-פי סדר יורד) הן:

ליאו-נינג, טיאן-ג'ין, שאן-דונג, סצ'ואן, בייג'ינג, היילונג-ג'יאנג, הה-ביי. המתרגל המבוגר ביותר שנעצר היה ג'או צ'ינג-הואה בן 86 מפרובינציית אן-הווי.מספר מתרגלי פאלון גונג שנעצרו במארס 2015 ומעצרם אומת. הטבלה מחולקת על פי פרובינציה

משפטים בלתי חוקיים

התקבלו דיווחים על 123 מתרגלים שהועמדו למשפט בלתי חוקי. על 81 מביניהם גזרו עונשי מאסר בלתי חוקיים.

1. משפטים בהם גזרו עונשי מאסר בכלא

מספר עונשי מאסר בכלא הגדולים ביותר הונפקו בפרובינציות: ליאו-נינג, סצ'ואן, הה-ביי, ג'י-לין, שאן-דונג וג'יאנג-סו. על המתרגל וואנג ג'יה-גואו בן ה-64 מפו-שון גזרו 6 שנות מאסר בכלא.


במארס 2015 גזרו על 81 מתרגלי פאלון גונג עונשי מאסר בכלא

2. 42 משפטים בלתי חוקיים אחרים

מתוך 123 משפטים בלתי חוקיים של מתרגלים, 42 שהועמדו למשפט לא ידעו כלל אם גזרו עליהם עונשי מאסר.


42 מתוך מתרגלי פאלון גונג שהועמדו למשפט במארס 2015

3. 22 גזרי דין מ-2014 שדווחו רק במארס 2015

22 מתרגלי פאלון גונג נוספים שגזרו עליהם עונשי מאסר ב-2014 דווחו רק במארס 2015 . לפיכך, מספר המתרגלים שעונשי המאסר שלהם אומתו ב-2014 מגיע לסך 761.

מתרגלי פאלון גונג נוספים שגזרו להם עונש מאסר ב-2014 ודווחו רק במארס 2015