(Minghui.org)

במשך השנים המאסטר מדבר שוב ושוב על איסור לאסוף כספים, אבל בכל זאת זה קרה מפעם לפעם בקרב מתרגלים. דוגמה אחת מהעת האחרונה היא שאנשים פנו למתרגלים עשירים רבים בסין בבקשה לתמוך כספית בהקמת אוניברסיטה שתנוהל על ידי מתרגלים. זה יצר בלבול בקרב מתרגלים והפר את הכתוב בכתבי המאסטר.

בזאת אנחנו רוצים להזכיר שוב לכל המתרגלים: בין אם יצרת קשר עם אחרים או יצרו עמך קשר, או שמעת על כך, אנא שים לב לטיפוח שלך עצמך באמצעות לימוד פא איתן ויציב, והליכה בהתאם לעקרונות הפא. עלינו לשים קץ לייזום, השתתפות או מעורבות, בין אם בהתנדבות או בלא יודעין, באיסוף כספים בקרב מתרגלים.

רק באמצעות טיפוח יציב של עצמנו, נוכל לפעול היטב בפרויקטים עליהם אנו אחראיים. כשאנו פועלים עם מושגים אנושיים ומפרים את עקרונות הפא, התוצאות יהיו בניגוד לרצוננו. נוסף לכך, זה ייצור הפרעות למתרגלים אחרים ויותיר פרצות לאנשים בעלי מחשבות רעות לגרום נזק נוסף.

בברכה הנהלת מערכת מינג-הווי 17 באוגוסט 2015