(Minghui.org)

במחצית הראשונה של 2016 נעצרו שבעה תושבי דא-טונג שבפרובינציית שאן-שי, סין, רק משום שהם מתרגלים פאלון גונג.

חלק מהמעצרים נערכו ב-13 בינואר 2016 וחלק ב-26 במאי 2016. שמות המתרגלים שנעצרו מפורטים במאמר באנגלית בקישור מטה. כל המעצרים הם ללא עילה חוקית ולא על בסיס החוקה הסינית.

מר יאנג נעצר בדרכו מהעבודה הביתה ומכוניתו הוחרמה. מר ג'אנג שיאן-וון נעצר מול ביתו, וגם מכוניתו הוחרמה. בנוסף, לקחו ממנו את המחשב שלו, שלוש מדפסות וכסף מזומן בסך 2,400 יואן, וגם מספר תכשיטים וחפץ עתיקות.

משפחתה של גב' לאן לא ידעה לאן היא נעלמה משום שהיא פשוט לא הגיעה הביתה, ורק למחרת המשפחה קיבלה הודעה על מעצרה.

עורך הדין של גב' לאן נתקל בחסימה מצד הרשויות ולא מורשה לראות את התיק המשפטי

משפחתה פנתה לשכור עורך דין, שניגש יחד עם בני המשפחה ב-8 באוגוסט למרכז המעצרים לראות את לקוחתו. מרכז המעצרים לא אפשר להם זאת, באמתלה שאין בידיהם הפנייה מהתביעה הראשית. התביעה הראשית לא נתנה להם הפנייה באמתלה שהתיק הועבר למשטרה. כל ההליכים המתוארים הם בניגוד לחוקה ונועדו רק לחבל ביכולת עורך הדין לבצע את תפקידו בהגנת המתרגלת.

עורך הדין חזר ב-9 בנובמבר למשרד התביעה ביי-פו ודרש לראות את מסמכי התיק. המנהל לי דחה את בקשתו באמתלה שהתיק הועבר בתחילת נובמבר לבית הדין האזורי של יי-פו.

עורך הדין ובני המשפחה ניגשו לבית הדין. השופט אמר לעורך הדין שהוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) הורתה שלא לאפשר לעורך הדין לראות את מסמכי התיק, והוא יכול רק לצלם את מכתב האישום. השופט גם אמר שהמשפט ייערך בדלתיים סגורות. המשפט אמור היה להתקיים ב-18 בנובמבר 2016.

עורך הדין שלח תלונה רשמית לבית המשפט, כשהוא דורש את זכותו החוקית לבדוק את מסמכי התיק, ואת זכות מרשתו למשפט ציבורי.

גם עורך הדין של המתרגל ג'אנג לא הורשה לבדוק את מסמכי התיק המשפטי

אשתו של מר ג'אנג ועורך הדין ששכרה הלכו לבקרו במרכז המעצרים ב-25 באוגוסט. הם דרשו גם להחזיר לרשותם את החפצים שהוחרמו. המשטרה החזירה להם רק 1,200 יואן במזומן, והכחישה החרמת כל רכוש אחר.

עורך הדין פנה ב-12 בספטמבר למשרד התביעה ביי-פו לבדוק את מסמכי תיק התביעה. לי, המנהל אדמיניסטרטיבי, דרש מעורך הדין למלא דוח עבור הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC). עורך הדין אמר למשרד התביעה שאין עליהם לאפשר ל- PLACלהתערב בתחום השיפוט של המערכת המשפטית.

גם עורך הדין הזה הגיש תלונה נגד המנהל לי וה- PLAC מיד למחרת. ה- PLAC התנערה מאחריות והעבירה אחריות למשרד התביעה. לפיכך שלח עורך הדין תלונה למשרד התביעה של יי-ג'ואו.

בני המשפחה הלכו שוב ב-22 בספטמבר למשרד התביעה של יי-פו לבדוק מה קורה עם התיק, והמנהל לי שלח אותם שוב בלך ושוב באמתלה שהתיק הועבר למחלקת המשטרה. המשטרה פנתה אז למדור אחר של משרד התביעה וגם למחלקת המשטרה.

כל המשרדים הללו סירבו לספק כל מידע לעורך הדין ולמשפחה, והתנערו מכל אחריות לתיק.

בני המשפחה ועורך הדין ניגשו אז לבית המשפט בבקשה לראות את מסמכי התיק. השופטת לו שיו-לי לא הרשתה לעורך הדין לראות את התיק, ואמרה שהמשפט הזה ייערך רק בדלתיים סגורות.

היא אפילו סירבה להראות לעורך הדין את מכתב האישום שביקש. אבל לאחר שעורך הדין עמד על כך, היא הרשתה לו לצלם את המכתב בלבד.

פירוט כל הגורמים הנוגעים בעיוותי הדין האלה מופיע במאמר באנגלית בקישור מטה.