(Minghui.org)

הואיל ומספר רב של מתרגלים הוציאו איתם תקליטורי DVD וקבצי וידיאו אחרים מחוץ לסין – תקליטורי DVD וקבצי וידיאו שאושרו ויוצרו במיוחד עבור אנשים בסין, היכן שלא ניתן לצפות בהופעות החיות;

והואיל שבתוך סין מתרגלים רבים חילקו את תקליטורי ה"שן יון" כלאחר יד ובהתבססם על הבנותיהם האישיות והעדפותיהם האישיות;

והואיל והתנהגותם של אנשים אלה שפעלו לפי רצונם גרמה להפרעה למאמצי Shen Yun Performing Art ולמטרות שלה;

Shen Yun Performing Art מודיעה בזאת על החלטתה להפסיק את אספקת סרטי הוידיאו של המופעים לסין.

הנהלת עורכי מינג-הווי, 6 בפברואר 2016 היום ה-28 לחודש הירחי ה-12 של שנת העֵז