(Minghui.org)

בית הספר התיכון בו למדה בתי איים עליה בהרחקה אם היא תסרב להשמיץ את הפאלון גונג. זה היה חלק ממאמצי המפלגה הקומוניסטית הסינית להוציא שם רע לפאלון גונג ולהשליט טרור על כל מי שתומך בו. אבל בתי לא הסכימה לקחת חלק בכך. היא נשארה נאמנה לדעתה ואמונתה וזכתה בהערצתם של בני כיתתה.

בתי ואני סבלנו מבעיות בריאות רבות בעבר, ולעתים קרובות ביקרנו בבית החולים. התחלנו לתרגל פאלון גונג ב1997, ומאז, במשך 19 השנים האחרונות, לא נזקקנו לאף תרופה או טיפול רפואי.

היה זה ביולי 1999, כשהמפלגה הקומוניסטית פתחה ברדיפת הפאלון גונג. בתי רק החלה את לימודיה בתיכון. הנהלת ביה"ס ערכה מיד אירוע להתקיף את הפאלון גונג. הם ציוו על כל תלמיד לחתום את שמו על הצהרה המשמיצה את הפאלון גונג. כל מי שלא יחתום יגורש מביה"ס.

בתי ידעה שפאלון גונג הוא טוב וסירבה לחתום. בת כיתתה חששה שבתי תסולק, וחתמה את שמה על הצהרת ההשמצה.

כשבתי שמעה על כך, היא ביקשה מהמורה להסיר את שמה. המורה אמרה: "ייתכן שתגורשי בגלל זה. בבקשה חישבי על זה לעומק". אך בתי עדיין עמדה על כך ששמה יוסר.

המורה ביקשה מהנהלת ביה"ס לא לגרש את בתי. "היא תלמידה מצוינת. בבקשה אל תעשו את זה".

מזכירת המפלגה של ביה"ס פנתה לבתי שתרשום הצהרה המבטיחה שלא תתרגל את תרגילי הפאלון גונג בביה"ס ושלא תספר לאחרים על הפאלון גונג. בתי סירבה.

נאמר לה לא להגיע לביה"ס למחרת, ושאם לא תגיש את ההצהרה תוך שבוע היא תסולק מבית הספר.

שבוע לאחר מכן, בתי הלכה לביה"ס ללא ההצהרה.

מזכירת המפלגה הרצתה לבתי במשך כל אחר הצהריים וניסתה לשכנע אותה. בתי לא אמרה דבר.

לבסוף פקעה סבלנותה של מזכירת המפלגה והיא צעקה על בתי, "'את' תגורשי. את תתחרטי על שלא עשית זאת. האם תעשי את זה?"

בתי השיבה ברוגע: "אם תגרשי אותי, את היא זו שתתחרט".

למחרת בתי הלכה לביה"ס כבכל יום.