(Minghui.org)

על-פי נתונים שנאספו על ידי אתר מינג-הווי, בין סוף 2015 לבין אפריל 2016 18 מתרגלים תושבי בייג'ינג נשפטו למאסר בשל תרגול בפאלון גונג. 6 מתרגלים אחרים הועמדו למשפט ועדיין לא ניתן גזר דין, 3 נעצרו רשמית ועומדים בפני משפט ו-5 נעצרו ללא שיונפק אישור רשמי למעצרם.

בין פברואר 2015 לאפריל 2016, נעצרו 64 איש , ויותר מ-18 מתרגלים עברו הצקות ואיומים בשל אמונתם בפאלון גונג.

בין סוף 2015 לבין אפריל 2016 ניתנו גזרי דין ל-18 מתרגלי פאלון גונג

גזרי דין של 18 מתרגלי פאלון גונג נע בין שנה אחת ל-7.5 שנים בתקופה שבין אוקטובר 2015 לבין אפריל 2016. היו שנכלאו לשנתיים והיו כאלה שגזרי הדין שלהם נשמרו בחשאי, מבלי שהרשויות הודיעו למשפחותיהם או לעורך דינם כנדרש בחוק. גזר הדין לתקופת מאסר הקטנה ביותר היה 3.5 שנים והממוצע 4 שנים.

18 מתרגלי פאלון גונג בהליכי משפט שונים בבייג'ינג בין אוקטובר 2015 לבין אפריל 2016

פירוט של המקרים ושמות המתרגלים מופיעים במאמר המקור באנגלית.