(Minghui.org)

אני מתרגל פאלון דאפא, ועקרונות השיטה לימדו אותי להתייחס בקלות לרווח חומרי. אבי התגורר עם אחי הבכור, אך עבר לביתי לאחר מות אחי. הוא אמר לי שאשתו של אחי הבכור המשיכה להחזיק בו בביתם כיוון שקיוותה לרשת את ביתו, את הנכס ואת היער שהיה ברשותו. אולם אבי נישל את אחי ואת אשתו מהצוואה והוריש לי בלבד את כל רכושו. הוא בטח בי כיוון שידע שאני מתרגל פאלון גונג. לא אהבתי את הרעיון מאחר שראיתי קונפליקטים משפחתיים רבים שהתעוררו בגלל ירושות. לכן הצעתי שיחלק את הירושה בין כל האחים ובין אשתו של אחי.

אבי הלך לעולמו והותיר את הירושה לי ולאחיי בלי להשאיר אגורה לגיסתי.

שחרור ההחזקה לרווח חומרי

גיסתי ביקרה אצלנו ואמרה שהיא טיפלה היטב באבי ועכשיו, כאלמנה, חייה קשים. הילדים שלה באו יחד איתה וסיפרו על המצוקות שעברו מאז שאחי הלך לעולמו.

ניסיתי שלא להיות מעורב אבל זה היה בלתי אפשרי. נראה היה שגיסתי יודעת את אשר על לבי. היא התעלמה ממני בכל פעם שנתקלנו זה בזו. הרגשתי מאוד לא נוח כי סיפרתי להם על הפאלון דאפא והם פרשו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (המק״ס) וארגוניה. חששתי ממה שהיא תחשוב עלי ועל הפאלון דאפא.

האחים כולם התנגדו לתת לה חלק מהירושה. אבל ההחלטה הסופית היתה מוטלת עלי. בשל ההשפעה שלי בכפר, גיסתי לא יכלה לשנות דבר ללא הסכמתי.

בהתחלה לא הצלחנו להגיע לכלל הסכמה אבל לבסוף החלטנו לתת את הירושה במלואה לגיסתי. משפחתי אמרה ״בסדר. אנחנו יודעים שאתה אדם עם לב טוב ואנחנו בוטחים בהחלטה שלך.״

אנשי הכפר שאלו אותי למה החלטתי כפי שהחלטתי. השבתי להם ״אני מתרגל פאלון דאפא. ואני חי לפי העקרון של 'אמת, חמלה, סובלנות', אחרת לא הייתי נוהג כפי שנהגתי.״

גיסתי התרגשה מאוד וסיפרה לאחרים: ״אני כל-כך שמחה שיש מתרגלי פאלון דאפא במשפחה שלי. לולא גיסי המצב עלול היה לגרום לקרע נוראי במשפחה. אנחנו כל-כך בני מזל.״