(Minghui.org)

בית דין הביניים בנפת גואן ביטל פסק דין "אשם" נגד תושבת מקומית שנגזרה עליה תקופת מאסר בשל אמונתה, וקבע לה משפט חוזר. העילה – עורך דינה לא קיבל הודעה על השימוע כנדרש בחוק.

מתרגלת הפאלון גונג ני רו-ג'ו נעצרה ב-28 באוקטובר 2015 לאחר ששלחה בטלפון הנייד מידע הקשור לפאלון גונג. במאי 2016 החזיר משרד התביעה את תיקה למשטרה מחוסר ראיות מספיקות.

המשטרה אספה מיד "ראיות" נוספות כנגדה והעבירה את התיק שוב למשרד התביעה.

משפחתה של גב' ני שכרה עורך דין מפורסם לזכויות אדם בשם ג'אנג דזאן-נינג, כדי להגן על זכויותיה החוקתיות לחופש אמונה. בסין לא קיים כל חוק המפליל את הפאלון גונג.

התובע הציבורי האחראי לתיק קיבל בעצמו את ייפוי הכוח מידי עורך הדין ג'אנג שבא למשרד התביעה לבחון את התיק.

הרשויות ניסו ללא הצלחה ללחוץ על משפחתה לפטר את עורך הדין. שוטרים נשלחו לביתה 3 פעמים לאיים וללחוץ על המשפחה.

ב-15 ביוני הועמדה גב' ני לדין בבית דין בנפת גואן, מבלי שיידעו את עורך דינה על כך. היא עצמה גם לא ידעה על מועד המשפט.

כששאלה בשימוע מדוע עורך דינה לא נוכח, טען התובע שמר ג'אנג לא סיפק טיעונים הנדרשים להגנתה.

חמישה ימים לאחר המשפט חקר עורך דינה לגבי המשפט ונאמר לו שבית הדין לא קיבל את ייפוי הכוח שנתנה לו גב' ני ולכן שיער שאין לה עורך דין.

באופן זה נגזרו ב-20 ביולי 2016 על גב' ני שנתיים בכלא.

היא ערערה לבית דין הביניים בעיר ליאו-צ'נג. עורך דינה נפגש עם השופט המכהן שהסכים לטיעונו שבית הדין בגואן הפר את ההליך המשפטי.

ב-22 בספטמבר החליט בית דין הביניים לבטל את גזר הדין של גב' ני והורה על משפט חוזר בנוכחותו וייצוגו של עורך דינה מר ג'אנג.