(Minghui.org)

מתרגלת פאלון גונג ג'אנג סו-פאנג בת 72 מהעיר יאנג-צ'נג שוחררה לאחרונה אחרי שבית דין לערעורים פסל את הכרעת הדין נגדה הקובע את אשמתה בגיל הפצת חומרי מידע על הרדיפה שהמשטר הקומוניסטי מנהל נגד הפאלון גונג.

גב' ג'אנג נעצרה ב-9 ביולי 2016 וב-23 בדצמבר נגזרו עליה שנתיים בכלא. היא הגישה ערעור בבית דין גבוה יותר שפסל את גזר הדין המקורי מחוסר הוכחות מספיקות.

להלן השתלשלות מהלך מעצרה והרשעתה של גב' ג'אנג על-פי זמן:

9 ביולי 2016- גב' ג'אנג נעצרה כשחילקה חומר מידע על פאלון גונג ביריד מקומי. אחרי שנלקחה לתחנת המשטרה אחד השוטרים סטר על פניה.

היא הזכירה לשוטרים שמלכתחילה, לרדיפה נגד הפאלון גונג אין כל בסיס חוקי. היא האיצה בהם לא להרשיע אנשים חפים מפשע בשל אמונתם.

באותו לילה הועברה למתקן מעצר במלון מקומי שם הוחזקה 10 ימים.

29 ביולי 2016- גב' ג'אנג הועברה למרכז המעצרים ביאנג-צ'נג.

3 בספטמבר 2016- גב' ג'אנג קיבלה צו מעצר רשמי.

14 בספטמבר 2016- לגב' ג'אנג הוצא כתב אישום.

25 באוקטובר 2016- גב' ג'אנג הועמדה למשפט בבית דין של מועצת יאן-דו. היא מסרה את עדותה וטענה שמלכתחילה לא הייתה צריכה להישפט כלל על כך שמימשה את זכותה החוקתית לחופש אמונה ולחופש פרסום.

23 בדצמבר 2016- בית המשפט פסק שגב' ג'אנג אשמה. לאחר מכן גזרו עליה שנתיים בכלא וקנסו אותה ב-8,000 יואן.

27 בדצמבר 2016- גב' ג'אנג הגישה ערעור בבית דין הביניים ביאנג-צ'נג.

9 בפברואר 2017- כמה אנשים מבית הדין הגבוה יותר חקרו את גב' ג'אנג במרכז המעצרים. היא דחקה בהם לזכות אותה משום שלא הפרה כל חוק.

6 במארס 2017- כמה אנשים ממשרד התביעה של בית דין הביניים ביאנג-צ'נג חקרו את גב' ג'אנג  במרכז המעצרים. היא שוב חזרה על טענתה שיש לה כל הזכות לתרגל ולהפיץ מידע לגבי הפאלון גונג.

10 במארס 2017- בית דין הביניים פסק לבטל את הכרעת הדין הקובעת את אשמתה של גב' ג'אנג, בשל היעדר הוכחות מספקות.

13 במארס 2017- גב' ג'אנג קיבלה את פסיקת הדין.

29 במארס 2017- מרכז המעצרים שחרר את גב' ג'אנג ללא כל תנאי.