(Minghui.org)

גודל הציור:: 2.60 על 1.35 מ'

עברו 25 שנים מאז הוצג הפאלון דאפא (פאלון גונג) לציבור. יותר מ-100 מיליון אנשים הפיקו תועלת מתרגול בשיטה, ומהליכה על פי העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות. שער השמים נפתח לקבל את הישויות החיות. שמים וארץ יחגגו יחדיו ויוקירו את הדאפא ואת המאסטר.