(Minghui.org)

בתהליך הטיפוח הגעתי להבנה שמלבד המחשבות הרגילות והשגרתיות שיש למטפחים בעולם הרגיל, יש גם גורמים מרמות גבוהות יותר השוכנים עמוק בתוכנו, והם עיקשים ביותר.

כמה מהגורמים הם השתקפות של רמות שונות בעומק היקום, ואחדים אף מגיעים מהמקום המקורי שבו נבראו. הם מגוננים בקפדנות על הסטטוס-קוו של רמת המקור שלהם. אבל גם הם חלק מהתהליך של "היווצרות, התייצבות, התנוונות, היכחדות", והם ירדו לעולם הזה עם גוף פיזי. בעולם הזה הם מייצגים את הישויות החיות שלהם, אך הסטנדרטים שלהם אינם בהכרח תואמים לסטנדרטים של הדאפא.

הגורמים האלה משפיעים על אלמנטים חברתיים באמצעות חומרים חיוביים ושליליים, ומטרתם להגן על הגופים העיקריים שלהם. לדוגמה, הם מתמרנים אנשים בין חמלה, אכזריות, פחד, תשוקה ועוד רגשות רבים כדי לשמר את עצמם.

כך שמטרותיהם אינן טהורות, אלא מורכבות מגורמים אנוכיים הכוללים עקשנות, החזקות חזקות ומחשבה קונבנציונלית. למען התועלת האישית שלהם הם יעשו הכול, והם יודעים להתחבא עמוק, ובעת הצורך להשפיע מבלי להתגלות.

הגורמים האלה מתבטאים בשתי תופעות מנוגדות: לתופעה החיובית יש השפעה מסוימת בהגנה על הדאפא ועל תלמידי הדאפא. אך בכל מקרה כזה עלינו לוודא שהתופעות החיוביות אכן עומדות בדרישות הדאפא.

התופעה השלילית, לעומת זאת, מגוננת על ההחזקות שלנו, והגורמים האלה יסכימו שנוותר רק על החזקות שהוויתור עליהן יועיל למטרתם. נראה כאילו זו הגנה על הפא אך למעשה הגורמים האלה מגינים על עצמם.

כמטפחים עלינו להשתחרר לחלוטין מהרצון לאינטרס אישי כדי שנוכל להיטמע כליל בדאפא.

כל דבר וכל אחד עובר את תיקון הפא. הטבע המולד שלנו וכל הגורמים ללא יוצא מן הכלל הם חלק מהתהליך של תיקון הפא. הדרך היחידה היא לרוקן לגמרי את המחשבה ולגלות את האני האמיתי שלנו, לבחור בדאפא ללא תנאי ולהיטמע בו.