(Minghui.org)

אנו שמחים להודיע שיצאה לאור המהדורה של מינג-הווי הבין-לאומי בשפה האנגלית. גרסאות בשפות נוספות תפורסמנה בקרוב.

הגרסה באנגלית היא כתב עת בגודל 21.6 ס"מ על  28 ס"מ, בפורמט מודפס על נייר מבריק מאיכות גבוהה ומכיל 16 עמודים.

אפשר להזמין את החוברות המודפסות בכתובת המייל mh@bewiser.net את ההזמנות אפשר לשלוח בדרך הים, הקישור לגרסה המודפסת באינטרנט:  Minghui International Online Version

תמונת שער הגיליון
קולאז' תמונות: העמודים הפנימיים בחוברת