(Minghui.org)


הציור מראה מתרגלת של פאלון דאפא (פאלון גונג) סינית הכלואה בסין בשל אמונתה, ללא עילה חוקית. היא יושבת במדיטציה בתא הכלא. השקט ושדה-האנרגיה שלה נוגעים ללב האסירות האחרות בתא.