(Minghui.org)

השופט מא, היושב בראש המשפט של 2 מתרגלות מהעיר דאן-דונג, הזהיר את הסניגורים שלהם טרם המשפט: "זה לא יעזור אם תכפרו באשמת לקוחותיכם".

גב' ג'או שואה-ג'ינג וגב' סון לי-האו נעצרו ב-12 במאי 2017 משום שתלו כרזות עם מסרים של הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

משרד התביעה המקומי החזיר שלוש פעמים את תיק החקירה למשטרה: ביוני, בספטמבר ובנובמבר 2017. מנהל משרד ביטחון הפנים המקומי דו, סירב לשחרר את שתי המתרגלות מהמעצר הממושך [העובר בהרבה את המותר בחוק]. בסופו של דבר הוא הצליח לשכנע את משרד התביעה להגיש כתבי אשמה נגד שתי המתרגלות.

גב' ג'או וגב' סון הופיעו ב-19 בינואר 2018 לשימוע בבית הדין. השופט מא הזהיר את עורכי הדין שלהן לפני השימוע שלא יכפרו באשמה של לקוחותיהם. בסופו של דבר שתי המתרגלות העידו להגנתן הן.

הן הואשמו ב"שימוש בכת כדי לערער את אכיפת החוק", אמתלה שגרתית בה משתמש המשטר הקומוניסטי בסין בניסיונו להפליל ולכלוא מתרגלי פאלון גונג.

שתי המתרגלות טענו בשימוע שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג או מתייג אותו ככת. הן ציינו שתליית הכרזות עם מסרים של הפאלון גונג לא גרמו כל נזק לאף אחד או לחברה ככלל, שלא לדבר על ערעור אכיפת החוק.

הן דרשו לזכות אותן מכל אשמה והשופט נעל את הישיבה מבלי להוציא גזר דין.

גב' ג'או נמצאת במצב מסוכן

בליל מעצרה התגלה שלגב' ג'או לחץ דם גבוה. מרכז המעצרים המקומי סירב לקבלה, אבל אחד השוטרים אמר: "אפילו אם היא תמות, אז שתמות במרכז המעצר".

לאחר מכן בעת השהות במעצר, התפתחו אצלה בעיות בלב. היא איבדה את הכרתה שלוש פעמים והיה צורך להחיותה בכל פעם.

בני משפחתה ביקרו בתחנת המשטרה המקומית פעמים רבות וגם כתבו למשרד התביעה בדרישה לשחרר אותה. אף אחד לא נענה לבקשותיהם וגב' ג'או עדיין הועמדה למשפט.

בני משפחתה העירו שהיא הייתה זקוקה לעזרה בהליכה לתוך האולם בו נערך השימוע והיא נראתה חלשה מאוד. על גב' סון אמרו, שנראתה רזה יותר אחרי חודשים ספורים במעצר. שתי המתרגלות היו כפותות בידיהן וברגליהן במהלך כל הישיבה הארוכה בבית הדין.

פרטים נוספים על המקרה בכתבה הבאה באנגלית: Two Dandong Women Still Detained Despite Case Being Rejected by Procuratorate