(Minghui.org) וואָנג סוּנֲגוּ היה שמו של אחד מתלמידיו של קונפוציוס בממלכת וּוֵיי. למרות היותו פקיד ממשלתי רם דרג, ואנג נהג תמיד לפנות אל קונפוציוס בשם "מוֹרי". יום אחד הקשה וואנג לקונפוציוס קושיה: "יש אמרה נושנה: 'יהיה זה חכם יותר לְרָצות את האל אָאוּ מאשר את האל זָאוְּ'. מה דעתך על כך?"

האל אָאוּ ממוקם בפינה הדרום-מערבית של הבית. פינה זו נחשבת למקום הסגידה היוקרתי ביותר בעיני אנשים, אך אין ממקמים שם שום אל ספציפי. האל זָאוּ הוא אל ספציפי אך דרגתו נמוכה יותר. וואָנג ניסה להצביע על כך שאם קונפוציוס ייעזר בו, קונפוציוס יוכל לזכות במשרה ממשלתית בתזמון הנכון, אך אילו יתמהמה קונפוציוס וימתין למינוי ישיר מהקיסר – הוא לא ישיג דבר.

קונפוציוס הרצין ואמר לווּאָנג: "הוא אשר ממרה את רצונם של האלים יגיע לאבדון גם אם יתפלל בשקדנות יומם ולילה". קונפוציוס הוסיף: "אדם ממושמע נוהג על פי כללים הוגנים. הוא לא יחניף לאל אָאוּ וגם לא לאל זָאוּ".

פעם קונפוציוס חלה במחלה קשה. תלמיד בשם דזי לוּ טיפל בקונפוציוס במשך תקופה של יותר מחודש, ולא מש ממיטתו אף לא פעם אחת. דזי לוּ התחיל לדאוג ממש, כיוון שקונפוציוס החל לאבד משקל ולא הראה שום סימני השתפרות. הוא חש שלא נותר לו אלא להתפלל לאלים, שהרי מי מלבדם יכול להציל את חיי מורו.

הוא ביקש את רשותו של של קונפוציוס להתפלל לשלומו. קונפוציוס ענה לו בשאלה: "האם יש חוק הקובע שחולים יחלימו כתוצאה מתפילה לאלים?" דזי לוּ ענה: "כן, ישנו ציטוט מספר החכמה העתיק "ג'וּאו לי": 'מתפלל אני לאלים עבורך'". אמר לו קונפוציוס: "אם כך, אין צורך שתתפלל עבורי, שכן אני זה זמן רב שאני מתפלל עבור עצמי."

בראותו עד כמה הופתע דזי לוּ, הוסיף קונפוציוס: "תפילה אמיתית יוצאת רק מלב טהור, ומתאימה לחוקי השמים. במילים אחרות, על האדם לכבד את חוקי השמים ולהישמע להם, מבלי לעבור עליהם. זו הסיבה שאמרתי שאני מתפלל עבור עצמי מזה זמן רב".

למחרת היום, באורח פלא, קונפוציוס החלים כליל.