(Minghui.org)

מאמר זה בא להתריע בפני מתרגלים עמיתים לשים לב לאופן בו הם מדברים על מתרגלים אחרים.

הערות בלתי נאותות

לפני מספר חודשים, במהלך לימוד פא קבוצתי מקומי, התייחסתי להחסרות של מתרגלים בעיר אחרת. חשבתי שזיהיתי תבנית של בעיות בין המתרגלים באותה עיר, והאמנתי שהן נגרמו מההחזקות שלהם ליהנות ולהתפאר.

דיברתי על ההחסרות שלהם, וציינתי שאינם פועלים היטב. אמרתי שהם לא מצאו את הגורמים שבבסיס הבעיות שלהם ולכן הכוחות הישנים מנצלים את ההחסרות שלהם.

בשובי הביתה חשתי מנומנמת וחטפתי שינה קלה. היה לי חלום ובו ראיתי מערה חשוכה ועמוקה מאוד הנמצאת ברמה ה-20 של הגיהינום. המראה הזה הפחיד אותי כל כך שהתעוררתי. שאלתי את עצמי מה עשיתי שהראו לי את החלום הזה.

הסתכלתי פנימה. כשנרגעתי נזכרתי שמתחתי ביקורת על המתרגלים העמיתים בעיר ההיא, והבנתי שהחלום היה קשור לכך. כשדיברתי על המתרגלים האלה זה נראה כאילו מה שאמרתי היה בסדר. אבל מאחורי מה שאמרתי היו ההחזקות של תרעומת, קנאה, תחרותיות ו"עצמי".

החזקות שחבויות עוד יותר עמוק

בעבר, כאשר מתרגלים בעיר ההיא נתקלו בקשיים, הרגשתי שהם מאשימים מתרגלים בעיר שלי בצרות שלהם. מאז הייתה לי דעה שלילית עליהם. הם פגעו ברגשותיי וגרמו לי לאי-נוחות. לא הייתי מסוגל לשחרר את ההחזקה של התרעומת, ולכן מתחתי עליהם ביקורת בפני מתרגלים אחרים.

בכך ששיתפתי במחשבות שלי גרמתי לתרעומת שלי להתפשט לעוד מתרגלים. למרות שאמרתי שעלינו להסתכל פנימה, הרגשתי שאולי השפעתי על עוד מתרגלים. זה אולי גרם לכך שעוד מתרגלים החזיקו בדעות שליליות נגד מתרגלים בעיר ההיא. האם לא ייצרתי פילוג בין המתרגלים המקומיים שלי למתרגלים בעיר ההיא?

המתרגלים בעיר ההיא היו זקוקים ליותר תמיכה נכונה וסיוע ממתרגלים אחרים. אני, במקום זאת, עזרתי ליצור קונפליקטים. איך המתרגלים שהושפעו ממני יכולים לשלוח מחשבות נכונות טהורות? אני הוא שעורר את ההחזקה להטלת אשמה בקבוצה שלנו. האם לא עשיתי מעשה רע?

חשתי שלא בנוח משום שהיה זה עניין רציני. רציתי לפתור את הבעיה והבנתי שעליי לסלק את ההשפעות השליליות שיצרתי כמה שיותר מהר.

חשבתי לבקר, בזה אחר זה, אצל המתרגלים המקומיים ששמעו את ההערות השליליות שלי, אבל היה כבר מאוחר בערב. אז שלחתי לכל אחד מהם אימייל, התנצלתי והודיתי בכך שיש לי החזקות מסוימות. קיוויתי מעומק לבי שהם לא יולכו שולל על ידי ההערות הבלתי נאותות שלי.

למדתי מהשיעור

המתרגלים המקומיים שלנו ענו ואמרו לי שהם הבינו עניין. זה לא גרם להפסדים נוספים. המאסטר עזר להזהיר אותי, והציל אותנו מטעויות נוספות.

לקחתי את הלקח שלמדתי לתשומת לבי. הבנתי את החשיבות של סילוק ההחזקות לקנאה ולתחרותיות. אין זה דבר קטן אם ההחזקות שלנו משפיעות על מתרגלים אחרים ויוצרות קונפליקטים. זהו חטא ויכול להביא לנזק לאופן שבו מתרגלים משתפים פעולה אלה עם אלה.

העניין הזה קרה לפני מספק חודשים, ובהתחלה לא חשבתי לשתף אותו עם מתרגלים עמיתים. אבל לאחרונה עלה נושא דומה כאשר מתרגל אחר שהפיץ דעות שליליות על מישהו לא הבין את חומרת מעשיו. סיפרתי לו על ההתנסות שלי, והוא היה בהלם. הוא הבטיח לתקן את הטעות.

אז החלטתי לשתף את ההתנסות שלי. עלינו להסתכל פנימה לא משנה כמה לא נוח אנחנו מרגישים כשאנחנו ניצבים בפני קונפליקטים. עלינו לטפח את הדיבור שלנו ולא להפיץ הערות שליליות בין המתרגלים. אל תיצרו מכשולים לטיפוח שלנו, ותקנו כל נזק שגרמנו לו.