(Minghui.org)

סאטו האסי, חבר הפרלמנט ויו"ר Finnish Parliament Group on Global Issues בפרלמנט הפיני, ביחד עם שמונה חברי פרלמנט נוספים, כתבו לאחרונה למנהיג הסיני שי ג'ין-פינג, ליו"ר הוועדה העומדת של הקונגרס הלאומי לי ג'ן-שו ולשגריר הסיני בפינלנד צ'ן לי.

במכתב מיום ה-19 במארס 2019 העלו חברי הפרלמנט הפיני חששות חמורים לגבי הפרות זכויות אדם בסין, ואת חששם לגבי קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים בסין. הם קראו לסין להביא לדין צדק את הפושעים בפשעים המחרידים האלה.


בניין הפרלמנט של פינלנד

תשעת חברי הפרלמנט שכתבו את המכתב הם חברי 7 מפלגות פוליטיות שונות בפינלנד: הפינים האורתודוכסים, המפלגה המרכזית, מפלגת ברית השמאל, מפלגת ברית הירוקים, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, המפלגה הנוצרית-הדמוקרטית והמפלגה העממית השוודית.

להלן מכתבם:

הלסינקי 19.3.2019 לכבוד מר שי ג'ין-פינג, נשיא סין; מר ג'אנג-שו, יו"ר הוועדה העומדת של הקונגרס הלאומי של סין; השגריר צ'ן לי, שגרירות סין בפינלנד;

הוד מעלתכם,

אנו החתומים מטה, חברי הפרלמנט של פינלנד, רוצים להביע את החשש ההולך וגובר שלנו לגבי דו"חות הנוגעים בטיפול האלים כלפי מתרגלי פאלון גונג במדינתכם. הנושא הזה נדון כבר פעמים אחדות בדיונים בי-לטרליים בין פינלנד לבין סין בנושא זכויות אדם.

לאחרונה הופנתה תשומת לבנו על עבודתו של הטריבונל העצמאי בראשותו של סר ג'פרי נייס. הטריבונל חוקר בהאשמות הנוגעות לקצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג ואסירי מצפון אחרים בסין. בדצמבר 2018 קבע הטריבונל פסק דין ביניים בו סוכם שההאשמות האלה אמינות.

ג'פרי נייס היה מעורב קודם לכן בטריבונל הפלילי הבין-לאומי לגבי יוגוסלביה לשעבר (ICTY) בהאג, שהוביל להרשעתו של סלובודאן מילושביץ', לשעבר נשיא סרביה.

כמו כן הפרלמנט האירופי -בהחלטה 2981 ב-2013 והקונגרס ובית הנבחרים האמריקני בהחלטה 343 ב-2016 , העריכו את הדו"חות האלה של מיקור חוץ מאסירי מצפון כ"עקביים ומהימנים".

הטריבונל העצמאי צפוי לקבוע את פסק הדין הסופי שלו באביב הזה, כשיתבהרו יותר הפרטים על הפשעים והאלה והפושעים שלהם.

אלה הן האשמות קיצוניות בחומרתן על פשעים נגד האנושות. אנו מודעים לכך שהרשויות הסיניות דחו את כל ההאשמות ותייגו אותן כתעמולה נגד סין.

אנחנו חברי הפרלמנט של פינלנד, חושבים שזה בלתי אפשרי להתעלם – מהכמות הגדולה של ראיות נסיבתיות שהוצגו, כמו גם התערבות של אנשי מקצוע הרפואה ומומחי חוק ומשפט בין-לאומיים – כשמועות לא מבוססות או תעמולה. לפיכך אנו קוראים לרשויות סין לבצע חקירות ולנקוט בצעדים ההכרחיים כדי להביא לדין צדק את כל הארגונים או היחידים האלה שניתן להוכיח שהיו מעורבים בפשעים האלה.

בברכה,

סאטו האסי (Satu Hassi), חבר פרלמנט ויו"ר "קבוצת הפרלמנט לעניינים גלובליים" בפרלמנט הפיני (Finnish Parliament Group on Global Issues)

וחברי הפרלמנט:

Ville Tavio, MP Aila Paloniemi, MP Hanna Sarkkinen, MP Outi Alanko-Kahiluoto, MP Erkki Tuomioja, MP Sari Essayah, MP Hanna Halmeenpää, MP Eva Biaudet, MP