(Minghui.org) במאמר של מינג-הווי מוקדם יותר השנה דווח שמחלקת המדינה האמריקנית מהדקת את הבדיקות לאשרות כניסה לארה"ב למפרי זכויות אדם.

המאמר מנה ברשימה מספר חוקים ישימים של ארה"ב והכרזה נשיאותית המאפשרת לשלול ויזה או כניסה לארה"ב לאלה הרודפים אמונות דתיות.

למעשה קיים חוק נוסף כפי שמתואר ב- 8 USC 1182f המתייחס ישירות לעבריינים בסין המעורבים בהשתלות של איברים שנקצרו בכפייה:

כותרת 8- זרים ולאומיות פרק 12- הגירה ולאומיות תת פרק II- הגירה חלק II- דרישות כניסה לזרים; פיקוח נסיעה על אזרחים וזרים.

1182f שלילת כניסה לארה"ב לסינים ולאומים אחרים המעורבים בהשתלות של איברים או רקמות אנושיות שנלקחו בכפייה.

(a) שלילת כניסה חרף תנאים אחרים כלשהם בחוק, וחוץ מכפי שנקבע בתת פרק (b), המזכיר ייעץ ישירות לשוטרים לא להנפיק ויזה לאף אדם שהמזכיר מגלה – על בסיס מידע אמין וספציפי – שהיה מעורב ישירות בהשתלות של איברים אנושיים או רקמות גוף שנלקחו בכפייה, אלא אם למזכיר נימוקים איתנים להאמין שהלאום הזר הפסיק את מעורבותו או מעורבותה ואת תמיכתו בפרקטיקות כאלה.

(b) היוצא מן הכלל: האיסורים בתת פרק (a) שאינם ישימים למועמד שהוא ראש מדינה, ראש ממשלה או שר ברמה ממשלתית.

בנוסף, ביוני 2011 נוספה שאלה לטופס בקשת ויזה DS-160: "בקשה לוויזה לאדם שאינו מהגר": "האם היית מעורב אי פעם ישירות בהשתלות של איברים אנושיים או רקמות גוף שנלקחו בכפייה?"

סך האיברים שהושתלו בסין עובר בהרבה את מקורות התורמים שפרסמה המפלגה הקומוניסטית הסינית. הכמות העצומה של ראיות שצצו בשנים האחרונות מאמתת שחוסר ההתאמה הגדול בין המספרים הוא עקב קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בסין.

לכן אנחנו מציעים שמתרגלי פאלון גונג יאספו מידע על בכירי בתי חולים, רופאים ואחיות המעורבים בקצירת איברים בכפייה. אנחנו נבחן את המידע, ואם הוא יהיה מתאים וישים, נגיש אותו למחלקת המדינה האמריקנית העוסקת בהידוק ההיתרים לאשרות ויזה ושלילת כניסה.

מתרגלים יכולים גם ליידע על אנשי רפואה מקצועיים הנזכרים לעיל ב-1182f. "שלילת כניסה לארה"ב של סינים ולאומים אחרים המעורבים בהשתלות איברים או רקמות גוף שנלקחו בכפייה". ברגע שהם יודעים שהמידע נאסף, יכול להיות שיהיה להם פחות תמריץ להשתתף בקצירת איברים בכפייה.

כמו כן אנחנו יכולים לעודד אנשי רפואה מקצועיים בסין לאסוף ראיות מבתי החולים שהם עובדים בהם בנוגע לשימוש באיברים ממקורות לא ידועים.הם יכולים למסור מידע כזה למתרגלים בסין או לאתר Minghui.org. בתמורה אנחנו אולי נסיר את שמם מהרשימה שאמורה להימסר למחלקת המדינה האמריקנית.

יתר על כן, על-פי בכיר במחלקת המדינה האמריקנית, אישור ויזה היא זכות מיוחדת ולא חובה. על אף שבתי דין בארה"ב פועלים בהתאם לחזקת החפות מפשע, כלומר אדם נחשב חף מפשע עד שתוכח אשמתו, אישור ויזה אינו עובד בדרך זו. עם ספק סביר יכול פקיד הממונה על ויזה לשלול ויזה בהיעדר ראיות מספיקות. ייתכן שלאנשי רפואה מקצועיים בסין תישלל ויזה לארה"ב אם יש ספק סביר שהם היו מעורבים בקצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג.

המידע צריך לכלול: שם, מגדר, גיל (תאריך לידה, חודש ושנה אם אפשר- כדי לעזור בזיהוי מדויק), מקום עבודה, תואר של המשרה (מנהל בית חולים, רופא, אחות וכו') ומידע קשור נוסף.

למאמרים קודמים:

מחלקת המדינה של ארה"ב עלולה לשלול ויזה או כניסה לאלה המעורבים ברדיפה נגד הפאלון גונג

שלילת ויזה: ארה"ב נוקטת בפעולות מהותיות נגד מפִרי זכויות אדם