(Minghui.org) הוועדה המשפטית פוליטית (PLAC) בנפת נאן-פי בקאנג-ג'ואו שבפרובינציית הה-ביי, הנפיקהב-26 במאי 2020 מסמך מסווג ובו הוראות לסבב רדיפה חדש של פאלון גונג.

על-פי מקורות, המסמך מכיל 7 עמודים. המחצית הראשונה שלו עוסקת במידע משמיץ על הפאלון גונג. בשאר העמודים הוראות מדויקות ומפורטות איך להוציא לפועל את הרדיפה. מסמכים דומים הושקו בנפות נוספות בעיר קאנג-ג'ואו.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999. ה-PLAC, סוכנות הפועלת מעל לחוק שהוענקה לה הסמכות לעקוף את הסוכנות לאכיפת החוק והסוכנות המשפטית בסין, יש האחריות לתזמר ולהוציא לפועל את מדיניות הרדיפה.

בהתאם להוראה האחרונה של ה-PLAC במחוז נאן-פי, כל הכפרים המקומיים, ועדות התושבים, תחנות המשטרה, מרכזי מעצרים, משרד התביעה ובתי דין החלו להתארגן למפגשי שטיפת מוח ולגיוס דוברים הכוללים מנהיגים דתיים, יועצים פסיכולוגיים ואף כאלה שהיו בעבר מתרגלי פאלון גונג אך ויתרו על השיטה תחת לחץ והחלו לשתף פעולה עם המשטר. הם נותנים הרצאות המכפישות את הפאלון גונג ולוחצים בשיטות שונות על מתרגלים לוותר על אמונתם. ה-15 ביוני נקבע כמועד האחרון להחליט על מיקום מפגשי שטיפת המוח.

בשבועות האחרונים, יותר מעשרה מתרגלי פאלון גונג קיבלו שיחות טלפון מצוות ועדת השכונה. הם נשאלו לגבי כתובותיהם, מקום עבודתם ואם הם עדיין מתרגלים פאלון גונג. אלה שוויתרו על התרגול התבקשו לחתום על מסמכים נוספים כדי לאמת זאת. אבל לגבי אנשים הנחושים באמונתם, ניתנה הוראה להיפגש עם צוות הוועדה.

יש שוטרים שהטרידו בני משפחה של מתרגלים ואיימו לשלול את החינוך בקולג' מילדיהם כדי להפנות אותם נגד המתרגלים וכך ללחוץ עליהם לוותר על אמונתם.

במארס ובאפריל אירחו נפות ג'אנג-ביי והואי-אן בעיר ג'אנג-ג'יא-קואו שבפרובינציית הה-ביי מפגשים לשטיפת מוח עבור מתרגלי פאלון גונג.

ראה כתבה:

Despite the Epidemic, Six Provinces in China Hold Brainwashing Sessions Targeting Falun Gong Practitioners