(Minghui.org) עקב האוכלוסייה המזדקנת במהירות בסין ומעילה של בכירים מושחתים בכספי הפנסיה, משרדי הביטוח החברתי בסין עומדים לנוכח אתגרים גדולים למלא את ההתחייבויות הפנסיוניות שלהם.

אחת הדרכים שהמפלגה הקומוניסטית הסינית משתמשת בה לבלום את בעיית הגירעון שנוצרה היא למנוע את כספי הפנסיה מגמלאים הנמצאים, או שהיו, במאסר. היות שהרדיפה נגד פאלון גונג נמשכת, מתרגלים רבים נמצאים בכלא משום שסירבו לוותר על אמונתם. לא די בכך שנאסרו ללא עילה חוקית בשל אמונתם, גם כספי הפנסיה שהרוויחו בעמל רב נמנעים מהם.

על-פי מידע זמין שנאסף באתר מינג-הווי, ליותר מ-30 מתרגלי פאלון גונג בעיר ג'ין-ג'ואו בפרובינציית ליאו-נינג מעוכבת קצבת הפנסיה מאז דצמבר 2016, או משום שנשלחו לתקופת מאסר בכלא בעבר, או משום שהם נמצאים עדיין בכלא כעת. לגבי מתרגלים שלא הגיעו עדיין לגיל הפנסיה בעודם בכלא, מקום העבודה שלהם מפחית את תקופת המאסר ממספר שנות השירות שלהם ומחשב מחדש את הפנסיה שלהם אחרי ששוחררו.

נוסף לכך, לכמה מתרגלים נמנעה גישה לפנסיה שלהם משום שהמשטרה סירבה להנפיק להם תעודות זהות. יש מתרגלים שיצאו לפנסיה לפני שנים, אבל הרשויות מעולם לא העבירו את טפסי הפנסיה שלהם לביצוע. ויש מתרגלים שפוטרו ממקום עבודתם עקב הרדיפה ואיבדו את זכאותם לפנסיה.

מאז 2020, משרד הביטוח החברתי של ג'ין-ג'ואו החל להשעות את הפנסיה לכל המתרגלים שנשלחו לתקופות מאסר בכלא, לא משנה אם היו כבר זכאים לקבל או קיבלו כבר קצבת הפנסיה בהיותם בכלא. כמה בכירים חשפו שהיו אלה המשטרה והוועדה המשפטית פוליטית –סוכנות הפועלת מעל לחוק לפקח על הרדיפה – שהורו להם להשעות את קצבאות הפנסיה של המתרגלים.

אחד מהם אמר למתרגל: "אתה יכול לשכוח לקבל מאתנו קצבת פנסיה אם נשלחת לתקופת מאסר בכלא".

יש מתרגלים שהרשויות הורו להם לשלם בחזרה את תשלומי הפנסיה שקיבלו במהלך היותם בכלא ואיימו עליהם במעצר אם יסרבו להחזירם.

לגב' רן גווי-שיה השעו את קצבת הפנסיה מאז סוף 2016. הרדיפה הכלכלית גבתה מחיר כבד מבריאותה. היא סבלה מהתקף לב ומתה בפברואר 2017 בגיל 57.

גב' ווי שיו-יינג הגישה תביעה משפטית נגד משרד הביטוח החברתי אחרי שהפנסיה שלה הושעתה בדצמבר 2016. באוגוסט 2018 בית הדין של העיר לינג-האי פסק לטובתה והורה לביטוח החברתי לשלם לה את הקצבה במלואה תוך 10- ימים מאז הפסיקה. משרד הביטוח החברתי התנגד לפסק הדין וערער בבית דין הביניים בעיר ג'ין-ג'ואו.

על אף שהמשרד הסיר את הערעור שלו במארס 2019, הוא עדיין סירב להחזיר לגב' ווי את הפנסיה שלה, במקום זאת סוכני המשרד הטרידו אותה ודרשו שתחזיר את תשלומי הפנסיה שקיבלה במהלך שהותה בכלא.

ראה כתבה קשורה:

Social Security Office Defies Court Order to Return Pension Withheld from Woman for Her Faith in Falun Gong

לגב' באי מינג-פאנג השעו את תשלומי הפנסיה אחרי שסיימה בספטמבר 2019 תקופת מאסר של 7 שנים. היא הגישה תביעה נגד משרד הביטוח החברתי, אבל בית הדין של סונג-שאן פסק נגדה. היא מערערת על הפסיקה כעת.

גב' וו שיו-לאן בת 75, מדענית הגנת הסביבה, נשלחה לכלא לשנתיים ב-2015. זמן קצר לאחר שחרורה השעו הרשויות את קצבת הפנסיה שלה, והורו לה להחזיר בחזרה את הכספים שקיבלה במהלך מאסרה. שנתיים לאחר מכן, על אף שהחזירה את "החוב" שלה, משרד הביטוח החברתי לא חידש עדיין את תשלומי הפנסיה החדשים שלה. היא פקדה את המשרד לעתים קרובות כדי לחפש צדק לעצמה, אבל כל מאמציה היו לשווא.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]