(Minghui.org)

עורך דין לזכויות האזרח מאנגליה הסכים לעבוד על תביעה משפטית נגד ג'יאנג זמין שיזמו אותה מתרגלי הפאלון גונג מאנגליה. עורך הדין החל בהליכים המתאימים וגם החל להכין מידע. עורכי דין לזכויות האזרח מבית דין הגבוה לצדק האנגלי גם כן הביעו התעניינות ותמיכה חזקה במקרה. בינתיים, אמצעים חוקיים שונים, מידע וייעוץ הוזכרו במכתבי עורכי הדין למתרגלים. הם הזדעזעו מרדיפה הנוראה נגד מתרגלי הפאלון גונג ואיחלו הצלחה למתרגלים.

עורך דין אחד כתב: "תודה רבה לכם על מכתבכם לגבי נשיא סיני לשעבר, ג'יאנג זמין, האחראי על רצח עם ופשעים נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין. כל מי שמבצע פשעים כאלה צריך להיות מובא לצדק בצורה הנכונה ונידון תחת חוקים של משפט הבינלאומי. בעבר קראתי מספר דיווחים על הרדיפה אך בקיצור נמרץ ואני די מזועזע מהפרה מאוד בוטה של זכויות האדם המתרחשת כיום בסין."

היינו רוצים להדגיש כאן שהמטרה של מקרה הזה אינה בקשה לכלוא את ג'יאנג ומנהל "משרד ה-610" לואו גאן, שני פושעים עיקריים האחראים על רדיפה ההמונית. המטרה גם אינה לקבל פיצוי כספי כלשהו כי אין דבר שיכול לפצות על אובדן חיי אדם החפים מפשע. המטרה שלנו היא ליידע את כולם על רדיפה המרושעת והאכזרית שהיא במהות נגד מוסר ומצפון אנושיים אבל עדיין מתרחשת ויש להביא אותה לידי הסיום.

"משרד 610" הוא סוכנות שהוקמה במיוחד לרדוף את הפאלון גונג, והיא בעלת כוח מוחלט על כל רמה אדמיניסטרטיבית הן במפלגה והן במערכות פוליטיות ומשפטיות.