(Munghui.org) לאחרונה, לאחר קריאת המאמר של המאסטר "הרצאת פא בחג הפסחא שנת 2004 בוועידת הפא בניו יורק" סטודנטים אחדים בפרובינציית הה-נאן שבסין, במקום לחוש את חמלתו והצלתו של המאסטר ולהתעורר לחשיבות הבהרת האמת שאותה הזכיר לנו המאסטר פעם אחר פעם במשך השנים האחרונות – כך שנוכל לטפח בצלילות דעת וברציונליות ולהשתמש בזמן היטב כדי לעשות את שלושת הדברים שעל תלמידי הדאפא לעשות – במקום כל זאת הם פיתחו מחשבות חסרות זהירות ומילים פרועות שעיכבו את קידום הטיפוח שלהם והשפיעו לרעה מתרגלים אחרים.

אנשים אחדים אלה מדברים דברים פרועים ואומרים שהם "לתקן את הגורמים מעבר לקוסמוס וכששולחים מחשבות נכונות צריך להוסיף את המחשבה לפורר את הגורמים שמעבר לקוסמוס". נוסף על כך, כשהם נושאים החזקות אנושיות חזקות, הם טוענים שהם "הוארו" לכך שלא רק שמה ששאקיאמוני וישוע לימדו היה פא ישן שסטה, אלא ש"אמת-חמלה-סובלנות" הוא הפא של הקוסמוס הישן, ולכן כך וכך. מילים ומעשים אלו המשמיצים את הבודהא ואת הפא עדיין מהדהדים ומועברים הלאה על ידי אחדים שעדיין אינם יודעים את משמעות הטיפוח בדאפא, ושטיפוח בדאפא דורש "להתייחס לפא כאל המאסטר".

טיפוח בדאפא הוא דבר רציני, והמתרגלים חייבים לטפח באופן רציני ויציב על פי הפא של המאסטר. אפילו אם אנו מתעוררים היטב לכמה עקרונות הפא, עדיין עלינו לשפר באמת את השין-שינג שלנו באמצעות טיפוח יציב. אם "תיאוריה חדשה" נרקמת היום ו"דרך חדשה לומר דברים" היא פופולארית למחרת היום, עשיית דברים אלה הם ללא ספק התפארות ב"טיפוח לרמה גבוהה" וריצוי ההחזקה של להתערב בדברים. למעשה זה מה שבדיוק חושף כיצד האנשים שאמרו דברים אלו לא הבינו את תמצית הטיפוח וכיצד לטפח. ביטויים אלה של מחשבה בלתי יציבה וחוסר ריסון עצמי אינם דיבורים ומעשים של מטפח, ואם זה ממשיך לפרקי זמן ארוכים, לכוחות הישנים יהיה קל מאד לנצל את הפרצה. אנחנו מקווים שכל המתרגלים המעורבים בזה יתעוררו מיד, ישחררו את ההחזקות האלה, וילמדו את הפא היטב עם מחשבה שקטה.

ברצוננו להזכיר למתרגלים העמיתים במקומות האחרים, ששמעו או ראו דברים דומים, לשים לב ולחפש פנימה, חישבו מדוע כל אדם ראה זאת ולמצוא מקום לשיפור. עלינו להתמיד לטהר את עצמנו לנוכח כל בעיה.

בינתיים, לא משנה מה שמתרגלים אחדים אחרים אומרים, עלינו להשקיט את מחשבותינו, לשחרר החזקות אנושיות, לקבל את הפא כמאסטר ולהישאר צלולי דעת כל הזמן. אם נוכל כולנו להתחיל, כל אחד עם עצמו, לחזק את שדה המחשבות הנכונות שלנו, זה ישמש כתזכורת טובה מאוד וכעזרה לאלה שאינם מתמקדים בטיפוח של תיקון הפא וחושבים שלהעלות משהו חדשני ושונה מעיד שהם צודקים ושהם ברמות גבוהות. כמובן שזוהי הבחירה של כל אדם לטפח באמת או לא. עלינו להזכיר זה לזה ולעזור זה לזה בסבר פנים יפות, אך אין עלינו להיות מושפעים ממילים וממעשים של אנשים מסוימים, היות שלהיות קשור להחזקות של אחרים זו בעצמה צורה של החזקה אנושית.

בואו נלמד את הפא עם מחשבה שקטה, לא נשאיר מקום להפרעות פנימיות או חיצוניות להשפיע, נעשה היטב את שלושת הדברים שהמאסטר דורש, ונתקדם קדימה ביחד במרץ.

10 ביוני 2004