מאושר ומוצע לחתימה ואשרור או הצטרפות, על ידי העצרת הכללית, (החלטה III A 260) מה-9 בדצמבר 1948.

נכנס לתוקף ב-12 לינואר 1951, בהתאם לסעיף 13.

הצדדים החתומים, לאחר שדנו בהכרזה שנעשתה על ידי העצרת הכללית של האו"ם בהחלטתה מס' 96 (I ) בתאריך 11 בדצמבר 1946, שלפיה רצח עם הוא פשע על-פי החוק הבין לאומי, מנוגד לרוח ולמטרות של האומות המאוחדות, ומגונה על ידי העולם המתורבת, מכירים בכך שבכל התקופות בהסטוריה גרם רצח עם לאבידות גדולות למין האנושי, ובהיותם משוכנעים שעל מנת לשחרר את המין האנושי מפורענויות מזעזעות שכאלה נדרש שיתוף פעולה בינלאומי, מסכימים בזאת כפי שנקבע להלן:

סעיף 1: הצדדים החתומים מאשרים שרצח עם, בין אם נעשה בתקופת שלום או בתקופת מלחמה, הינו פשע על פי החוק הבינלאומי, והם לוקחים על עצמם למנוע ולהעניש על ביצועו.

סעיף 2: באמנה הנוכחית, רצח עם משמעו כל אחת מן הפעולות הבאות אשר מתבצעות בכוונה להרוס, לחלוטין או באופן חלקי, קבוצה לאומית, עדתית, גזעית, או דתית, כגון:

1. הרג של חברים בקבוצה;

2. גרימת נזק חמור גופני או מנטלי לחברים בקבוצה;

3. כפיית תנאי חיים על הקבוצה בצורה המכוונת להביא באופן מחושב להרס פיסי מוחלט או חלקי של הקבוצה;

4. כפיית אמצעים שמכוונים למנוע לידות בקבוצה;

5. העברה בכוח של ילדי הקבוצה לידי קבוצה אחרת;

סעיף 3: המעשים הבאים יגררו עונש:

רצח עם;

קשירת קשר לביצוע רצח עם;

הסתה פומבית וישירה לבצע רצח עם;

ניסיון לבצע רצח עם;

סיוע לרצח עם;

סעיף 4: אנשים המבצעים רצח עם או מעשה אחר מהמפורטים בסעיף 3 ייענשו, בין אם הם שליטים חוקיים, פקידי ציבור או אנשים פרטיים.

סעיף 5: הצדדים החתומים לוקחים על עצמם, בהתאם לחוקות של כל אחד מהם, להעביר את החקיקה הדרושה בכדי לתת תוקף להסכמות האסיפה הנוכחית, ובמיוחד, לקבוע עונשים אפקטיביים לאדם האשם ברצח עם, או בכל אחד מהמעשים האחרים הנמנים בסעיף 3.

סעיף 6: אנשים המואשמים ברצח עם או בכל אחד מהמעשים האחרים שנמנו בסעיף 3 יישפטו על ידי בית דין בעל סמכות של המדינה בטריטוריה בה בוצע המעשה, או על ידי בית משפט פלילי בינלאומי בעל סמכות שיפוטית על הצדדים החתומים, אשר יקבלו את סמכותו.

סעיף 7: רצח עם והמעשים האחרים שנמנו בסעיף 3 לא יחשבו לפשעים פוליטיים למטרת הסגרה. הצדדים החתומים מתחייבים להסגיר במקרים אלו, בהתאם לחוקיהן ואמנותיהן שבתוקף.

סעיף 8: כל אחד מהצדדים החתומים, רשאי לקרוא לגוף המתאים באומות המאוחדות לנקוט בכל פעולה, תחת הצ'רטר של האומות המאוחדות, שתביא לדעתו למניעה או הפחתה של מעשי רצח עם או מעשים אחרים הנמנים בסעיף 3.

סעיף 9: חילוקי דעות בין הצדדים החתומים בנוגע לפירוש, ליישום או למילוי של ההסכמה הנוכחית, כולל אלה הקשורים באחריות של מדינה לרצח עם או לכל אחד מהמעשים הנמנים בסעיף 3, יופנו לבין המשפט הבינלאומי על-פי בקשת כל אחד מהצדדים בויכוח.

סעיף 10: האמנה הנוכחית, שבה טקסטים בסינית, אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית הינם אותנטיים במידה זהה, תישא את תאריך ה-9 בדצמבר 1948.

סעיף 11: האמנה הנוכחית תהיה פתוחה לחתימה עד ה-31 לדצמבר 1949 לכל מדינה החברה באומות המאוחדות, וכל אחת מהמדינות שאינן חברות אליהן נשלחה הזמנה לחתימה על-ידי העצרת הכללית.

האמנה הנוכחית תאושרר, ומסמכי האשרור יופקדו בידי המזכיר הכללי של האומות המאוחדות.

לאחר ה-1 בינואר 1950, תוכל להצטרף להסכם הנוכחי כל חברה באומות המאוחדות, וכל מדינה שאינה חברה אשר קיבלה הזמנה כפי שנכתב קודם לכן. מסמכי האשרור יופקדו בידיו של המזכיר הכללי של האומות המאוחדות.

סעיף 12: כל אחד מהצדדים החתומים יוכל בכל עת, על ידי הודעה המופנית למזכיר הכללי של האומות המאוחדות, להרחיב את יישום האמנה הנוכחית לכל או לחלק מהטריטוריות, שעל ניהול יחסי החוץ שלהן מופקד הצד החתום.

סעיף 13: ביום שבו יופקדו 20 אשרורים ראשונים, יכריז על כך המזכיר הכללי, ויחלק עותק מהאמנה לכל אחת מהחברות בארגון האומות המאוחדות, ולכל אחת מהמדינות שאינן חברות והמוזכרות בסעיף 11.

ההסכם הנוכחי יכנס לתוקף 19 יום מתאריך הפקדת האשרור העשרים. כל אשרור או הצטרפות כפופים לתאריך הנזכר לעיל, ויכנסו לתוקף ביום התשעה עשר שלאחר ההפקדה של מסמכי האשרור או ההצטרפות.

סעיף 14: ההסכם הנוכחי יישאר תקף לתקופה של 10 שנים מהתאריך שבו נכנס לתוקף.

לאחר מכן יישאר ההסכם מחייב לתקופות רצופות של 5 שנים, כלפי כל אותן מדינות חתומות אשר לא התנערו ממנו לפחות שישה חודשים לפני סיומה של התקופה המתאימה.

התנערות תכנס לתוקף באמצעות הודעה כתובה המופנית למזכיר הכללי של ארגון האומות המאוחדות.

סעיף 15: אם עקב התנערות יפחת מספר הצדדים החתומים על האמנה הנוכחית אל מתחת ל-16, תחדל האמנה להיות תקפה למן התאריך אשר בו תכנס לתוקף האחרונה מבין ההתנערויות.

סעיף 16: בקשה לשינוי האמנה הנוכחית יכולה להיעשות בכל עת על ידי כל אחד מהצדדים החתומים באמצעות הודעה כתובה המופנית למזכיר הכללי.

האסיפה הכללית תחליט לגבי הצעדים, אם יהיו, שינקטו ביחס לבקשה שכזו.

סעיף 17: המזכירות הכללית של האומות המאוחדות תודיע לכל המדינות החברות בארגון האומות המאוחדות והמדינות שאינן חברות והמוזכרות בסעיף 11 לגבי הנושאים הבאים:

1. חתימות אשרור או הצטרפות שיתקבלו בהתאם לסעיף 11.

2. הודעות שיתקבלו בהתאם לסעיף 12.

3. התאריך שבו ההסכם הנוכחי נכנס לתוקף בהתאם לסעיף 13.

4. התנערויות שיתקבלו בהתאם לסעיף 14.

5. ביטול של ההסכם בהתאם לסעיף 15.

6. הודעות שיתקבלו בהתאם לסעיף 16.

סעיף 18: ההסכם המקורי הנוכחי יופקד בידי הארכיון של האומות המאוחדות.

העתק מאושר של ההסכם הנוכחי יועבר לכל אחת מהמדינות החברות בארגון האומות המאוחדות, ולכל אחת מהמדינות שאינן חברות הנמנות בסעיף 11.

סעיף 19: ההסכם הנוכחי יירשם על ידי המזכיר הכללי של האומות המאוחדות בשר בו יכנס לתוקף.

להחלטה המקורית באנגלית