(Minghui.org)

השדים המתועבים והנמוכים במימדים אחרים סולקו ברובם. אלו הידיים השחורות שמפריעים בתיקון הפא וחותרים תחת הטיפוח של תלמידי הדאפא. עם התקדמות תיקון הפא האדיר, הם אינם מוצאים שום מקום בו הם יכולים להסתתר, חוץ מאשר בתוך ההחזקות של תלמידי הדאפא. כשתלמידי הדאפא שולחים מחשבות נכונות, הכרחי שהם יטהרו את המימדים שלהם עצמם ויסלקו החזקות, אחרת הידיים השחורות המסתתרים של הכוחות הישנים לא יסולקו.

ידיים שחורות אלו של הכוחות הישנים מעולם לא חשבו שהם יסולקו. הם האמינו שהם הם העושים את תיקון הפא, בשעה שמאסטר לי הינו צופה פאסיבי . לכן, הם עשו בקביעות דברים רעים להפריע בתיקון הפא של המאסטר, והשתמשו בתירוץ שהם עוזרים לתלמידי הדאפא לטפח. המאסטר נתן להם הרבה הזדמנויות, וסילק את אלו שהיו עקשנים והמשיכו לעשות דברים רעים.

עכשיו הידיים השחורות האלו חיים בפחד וכעס, ומשתמשים בהחזקות של תלמידי הדאפא כדי לעשות צרות.

לג'יאנג יש גוף בשר ודם נורמלי במימד שלנו, בשעה שבמימדים אחרים הוא בעצם שק של שדים נמוכים וידיים שחורות של הכוחות הישנים. הם עושים דברים רעים מתוך פחד, כעס וקנאה. הם מקנאים וכועסים על השלמות המלאה ועל המוסריות האדירה שתלמידי הדאפא ישיגו דרך הטיפוח. אבל הידיים השחורות זקוקים לאנרגיה לתחזק את עצמם. בשעה שלתלמידי הדאפא יש החזקות חזקות ומחשבות של אדם רגיל, הידיים השחורות והשדים הללו יפריעו באופן פעיל במטרה לטעון עצמם מחדש באנרגיה. זו הסיבה שהידיים השחורות מסתתרים בהחזקות של תלמידי דאפא.

עכשיו תיקון הפא מגיע אל פני השטח (למימד שלנו), ומספר הידיים השחורות פוחת בקביעות. זה כמו עץ, שבהתחלה מלא בעלים מלבלבים של אביב, ואילו עתה יש רק כמה עלים הנאחזים בענפים שהתרוקנו בחורף. הידיים השחורות אינן מסוגלים להפריע לתלמידי דאפא שיש להם מחשבות נכונות חזקות, ושסילקו את ההחזקות ואת המחשבות של אנשים רגילים.

(סופר על ידי מתרגל צעיר, הוקלט ונערך לאחר מכן)