(Minghui.org)

למספר מתרגלים של הפאלון גונג נודע כי ממשלת סין מאיימת על תיירים סיניים המטיילים מעבר לים. כמו כן היא מאיימת גם על סוכנויות הנסיעות המארגנות טיולים מסוג זה. הוכרזו איומים לכלוא אנשים המקבלים כל חומר שהוא להבהרת-אמת ממתרגלי פאלון גונג במהלך הטיול בחו"ל.

כמה תיירים נשלחו, מיד לאחר חזרתם לסין מהטיול, ישירות לחקירה במרכזי מעצר. סוכנויות הנסיעות חוששות מהשעיית רשיונן על ידי הממשלה במקרה שמשתתפי קבוצת התיירים יקבלו חומר להבהרת אמת. לכן, הן מנסות למנוע מתיירים מללמוד את האמת אודות הפאלון גונג. זהו ניסיון מרושע נוסף של המפלגה הקומוניסטית הסינית למנוע מאנשים לדעת את האמת כדי להציל את עצמם.

המחבר מציע, במידה וניתן, כי מתרגלים מעבר לים יבהירו את האמת לתיירים מסין באמצעות פוסטרים או כרזות גדולים. בדרך זו, ניתן לראות ולקרוא בקלות מידע על הבהרת אמת מבלי שהתיירים יצטרכו לקבל חומר כתוב.

זוהי רק הצעה קטנה, לשיקול