(Minghui.org)

מתוך אנוכיותם, הכוחות הישנים בוחנים את דאפא בעזות פנים, בכוונה להחזיק ולשמור על עמדתם בעוד הם גוררים מתרגלים למטה. בו בזמן משתמשים הכוחות הישנים במבחן כדי לגרום לאנשים המשתתפים ברדיפה להפוך יותר קנאים ולא אנושיים ולכסות על החזקותיהם, אנוכיותם ושקריהם. מבחן הרוע הזה היה צריך להיפסק כבר מזמן. מדוע הוא עדיין קורה היום?

אני חושב שאחת הסיבות לכך היא, שישנם עדיין יצורים חיים עם החזקה לזמן, הכוללת החזקה לזמן המאורגן ע"י הכוחות הישנים, ההחזקה לכמה השקפות מן הבודהיזם וההחזקה מן ההישגים שלהם. זוהי אחת מן הסיבות להארכת הזמן של הרדיפה הזאת.

הפא משיג כל דבר, ועל היצורים החיים רק ללכת בעקבות הפא ולאמת אותו, במקום לנסות ולהציג את היכולות שלהם או להבליט את עצמם. על היצורים החיים ליצור הרמוניה עם דאפא מיוזמתם בכל האספקטים, כדי להתחדש ולתקן את עצמם על פי הדרישות של הפא.

כתלמידי דאפא, אל לנו להכיר במבחן של הכוחות הישנים, אבל אם במשך תקופה ארוכה לא נכיר בהחזקות ובטעויות שלנו, הכוחות הישנים ישתמשו בזאת כסיבה להמשיך את הרדיפה. במובן זה, האם אנחנו המתרגלים איננו עוזרים למעשה לקיים ולהעצים את הרדיפה בעצמנו?