(Minghui.org)

ב- 10 במאי 2006, בית המשפט המחוזי של מחוז ארצ'נג, בעיר אה-ג'ואו, פרובינצית הוביי, פתח בשימוע נגד שלוש מתרגלות: וואנג האן מין, סונג צ'ון מיי וגאו הואן יואן. שלושה פרקליטים הגנו על המתרגלות ועתרו כ "זכאים". מתרגלים עמיתים ששמעו על המשפט שלחו מחשבות נכונות, כתוצאה מכך, השימוע נמשך 5 שעות ולבסוף נדחה.

שלושת המתרגלות עתרו "זכאי". וואנג האן מין הגנה על עצמה, משפחתה של סונג צ'ון מיי שכרה פרקליט, ומשפחתה של גאו הואן יואן שכרה שני פרקליטים. כל הפרקליטים הגנו על מרשיהם כ"זכאים". הם דרשו שחרור מיידי. השימוע נמשך חמש שעות ללא גזר דין. התיק נדחה.

העובדה ששלושה פרקליטים עמדו בלחץ והגנו על מתרגלי פאלון גונג, היא חסרת תקדים. לפני כן, מתרגלים בים בעיר אה-ג'ואו נשפטו בסתר, ופרקליטיהם מונו על ידי "משרד 610 [1]". השימועים בבית המשפט נהגו להיות קצרים והכל היה רק הצגה.

נודע כי לאחר שהמשטרה בעיר אנז'ו עצרה את שלוש המתרגלות ביולי 2005, הם תכננו לשפוט אותם בבית משפט. הפקידים העיקריים שהשתתפו בתוכנית הזו היו ראש משרד 610 שנג ז'אנג וון, סגן מפקד המשטרה ג'ין שי ג'ן, הו ליי בינג, ומפקד המחלקה,יאנג. הם סירבו לשחרר את המתרגלות והתעקשו להרשיע אותם. לבסוף, עקב מחסור בעדויות, משרד התובע המחוזי של אה-ג'ואו החזיר את התיק ובית המשפט דחה את השימוע מספר פעמים.

לפי מה שידוע לנו, משרד התובע של ארצ'אנג של בית המשפט המחוזי בארצ'אנג שפט כעשרים מתרגלים כדי לרדוף אותם. כמה מהמשפטים נוהלו בסתר ואפילו משפחותיהם לא ידעו על כך.

סגן מפקד המשטרה ג'ין שי ג'נג הוא כבן 60 והוא אדם החלטי מאוד. במשך השנים הוא משך בהרבה חוטים כדי לרדוף מתרגלי דאפא. הוא אחראי גם על כיתות שטיפת המוח. אם קמה כיתה כזו, משך הזמן שהיא תפעל וכל דבר בהקשר הזה נקבע על ידו.

[1] משרד 610 -סוכנות שנוצרה במיוחד כדי לרדוף את הפאלון גונג, בעלת סמכות בלתי מוגבלת על כל רמה של ניהול במפלגה ובכל המערכות הפוליטיות והשיפוטיות האחרות. יש הקוראים לה "הגסטאפו הסיני".