(Minghui.org)

ב-18 לאוגוסט 2006 קיימה אגודת הפאלון דאפא בסינגפור ועידת עיתונאים במלון פנינסולה אקסלסיור, בנוגע לניסיון של הממשלה לגרש את גב' צ'ן פיי-יו, מתרגלת פאלון דאפא בת -73 שנים. אגודת הפאלון דאפא גינתה את המעשה וקראה לממשלה לבטל את כל ההאשמות נגד מתרגלי פאלון גונג.

ועידת העיתונאים

שני ערוצי תקשורת מקומיים מרכזיים בסינית ובאנגלית כמו גם כמה ערוצים מעבר לים, נכחו בוועידה.

שלושה מתרגלי פאלון גונג הואשמו ע"י המשטרה על ארגון מחאה מול השגרירות הסינית ב-29 ליוני. המשפט נגדם עמד להיערך ב- 28 לאוגוסט. ב- 17 לאוגוסט בית המשפט ביטל את ההאשמות נגד גב' צ'ן פיי-יו. משטרת ההגירה רצתה לגרש אותה חזרה לסין. עורך הדין של צ'ן, מר רווי, טען שזהו הליך בלתי חוקי לגבי אדם המעורב בתביעה משפטית. החוק דווקא אוסר על בני אדם מעורבים בתביעה משפטית לעזוב את המדינה. זהו ליקוי בחוק. כשהחלטת הגירוש נחקרה, ההאשמות נגד גב' צ'ן בוטלו לפתע. הכוונה הייתה למעשה רק לגרשה. מר רווי אמר שבקשתו להשאיר את גב' צ'ן כעדה התקבלה והוא מקווה שרשות ההגירה תאריך את תוקפה של הוויזה של גב צ'ן עד לסיום המשפט.

מר רווי ציין שבית המשפט אינו הגון כלפי מתרגלי פאלון גונג. כשעבד על מקרה דומה, התביעה לקחה את היזמה לתת לנאשמים להשתמש בתקליטור וידאו כעדות. אולם במקרה של מתרגלי פאלון גונג, אסרה התביעה על שימוש בתקליטור למרות בקשות חוזרות בנידון. התביעה פחדה שהתקליטור יפורסם באינטרנט.