(Minghui.org)

ב-18 ביוני 1999 הוקם אתר האינטרנט מינג-הווי בשפה הסינית. הוא תוחזק על-ידי מתרגלי פאלון דאפא בצפון אמריקה על בסיס התנדבותי. כשבוע לאחר מכן, ב-25 ביוני, נפתח האתר רשמית. כשהופעל אתר מינג-הווי ביוני 1999 היה שמו המלא "אתר מינג-הווי של פאלון דאפא בצפון אמריקה", והוא שונה בסוף שנת 2000 ל"אתר מינג-הווי של פאלון דאפא".

I. תנועת המבקרים באתר מינג-הווי

1. תנועה מבקרים מחוץ לסין

בשנת 2004:  5,8 מיליון מבקרים. בשנת 2005: 8,2 מיליון מבקרים. בשנת 2006: 11,8 מיליון מבקרים. בשנת 2007: 16,7 מיליון מבקרים. בשנת 2008: 12,2 מיליון מבקרים.

המספרים לעיל מראים שבשנת 2008 ביקרו באתר האינטרנט מינג-הווי 12,2 מיליון כתובות IP (פרוטוקול אינטרנט) מחוץ לסין.

2. תנועה של מתרגלי פאלון גונג בתוך סין המבקרים באתר דרך תוכנות העוקפות את מחסום האש

מתרגלי פאלון גונג בתוך סין המבקרים באתר מינג-הווי דרך תוכנות העוקפות את מחסום האש של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית). בגלל סיבות ביטחון אישי (גילוי שמות המבקרים לשלטונות המק"ס, המת'), לא נוכל לפרסם כרגע את כתובות ה-IP של המבקרים מתוך סין.

נכון לאפריל 2009 ניתן לראות שקיימים 200,000 אתרי ייצור קבועים לחומרי הבהרת אמת, המופעלים על ידי מתרגלי פאלון גונג בתוככי סין, המתבססים על חומר מאתר מינג-הווי.

בתהליך הרדיפה בתוך סין, אתרי ייצור החומר (כל חומר הקשור לפאלון דאפא) נשמרים בסודיות. עבודתם היומית להוריד מאמרים של פאלון דאפא וחומרי הבהרת אמת מאתר מינג-הווי. הם מודפסים ומופצים למספר מצומצם של מתרגלי פאלון גונג באזורים שמסביב, ומתרגלים אלה מחלקים את החומר למתרגלים אחרים ולאנשים שאינם מתרגלי פאלון דאפא העוזרים להפיץ אותם.

נכון לאפריל 2009, כל אתר ייצור מסוגל לספק לכ-1,000 מתרגלים ספרי דאפא, הרצאות דאפא חדשות (של המורה לי הונג-ג'י - המת') ומאמרים, "שבועון מינג-הווי" שהוא העיתון השבועי של מינג-הווי (עבור סין) וסוגים אחרים של חומרי הבהרת אמת המצויים באתר מינג-הווי.

בסין יש לפחות כ-40 מיליון מתרגלים שהחליפו ביניהם מידע בעזרת אתר מינג-הווי דרך 200,000 אתרי ייצור חומרי הבהרת האמת המוזכרים למעלה.

הערה:

הנתונים הסטטיסטיים המוזכרים לעיל מוגבלים לאתר האינטרנט מינג-הווי הסיני. תנועת המבקרים לאתר האינטרנט "קלירויסדום" (בשפה האנגלית) ואתרים דומים בשפות אחרות אינם כלולים בנתונים סטטיסטים אלו.

II. נתונים סטטיסטים על מאמרים כתובים שהתקבלו עבור מתרגלים מכנסי וועידות להחלפת התנסויות בסין, באינטרנט, ושאורגנו על ידי אתר מינג-הווי 

מוועידת הפא המקוונת הראשונה לשיתוף התנסויות בין מתרגלים בסין באמצעות אתר מינג-הווי בשנת 2004 ועד הוועידה הרביעית בשנת 2007, מספר המאמרים הכתובים שהתקבלו באתר נע בין 2200 ל-2600 בכל שנה. בוועידת הפא החמישית בשנת 2008 התקבלו כ-11,000 מאמרים כתובים של התנסויות בטיפוח בפאלון דאפא.

III. מספר מקרי הרדיפה שפורסמו

מה-20 ביולי 1999 עד היום, התקבלו, אומתו ופורסמו באתר האינטרנט מינג-הווי, 254,000 מקרי רדיפה. מקרי רדיפה שהתקבלו אך לא פורסמו לא נכללים במספר זה.

IV. מספר מאמרי שיתוף התנסויות בטיפוח שפורסמו

במשך 10 השנים האחרונות פורסמו באתר האינטרנט מינג-הווי קרוב ל-40,000 מאמרי שיתוף התנסויות בטיפוח.

V. מספר ה"הצהרות החגיגיות" שפורסמו

1. עד היום, 406,000 מתרגלים פרסמו את הצהרותיהם החגיגיות (הצהרות פרישה מהמפלגה הקומוניסטית הסינית ומכל הארגונים המסונפים לה - המת'). בהצהרות אלו כותב ההצהרה מצהיר ששטיפת המוח שלו על ידי המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) בטלה ומבוטלת. כל הצהרת ערבות שעליה חתמו המצהירים נכתבו תחת לחץ וכפייה מצד המק"ס, בהן החותמים הצהירו כי לא יתרגלו יותר בפאלון גונג, הכל בטל ומבוטל. המתרגלים מצהירים על הצטרפותם חזרה לטיפוח תרגול בפאלון גונג.

2. עד היום, 97,000 אנשים שאינם מתרגלי פאלון דאפא ביקשו לפרסם את הצהרותיהם באתר מינג-הווי באומרם שלמדו את העובדות האמיתיות על פאלון דאפא ועל הרדיפה וכיום הם תומכים בפאלון דאפא.

עורכי אתר האינטרנט מינג-הווי                                                                                                                            19 באפריל 2009