(Minghui.org)

עם תחילת השנה החדשה הגעתי להבנה מסוימת בעת לימוד הפא וברצוני לשתף אתכם בשתי נקודות.

1. מדוע עלינו ללמוד את הפא בקבוצה

לימוד הפא בקבוצה היא צורת טיפוח שניתנה לנו על ידי המורה, האווירה מבטיחה את שיפורם של התלמידים. בשדה לימוד הפא אנחנו יכולים להתרכז יותר טוב בלימוד, ובאותו זמן להבין יותר טוב את הפא.

2. עלינו ללמוד את הפא בכנות כדי להיטמע בו

אנחנו יודעים שהמורה הוציא אותנו מהגיהינום טיהר אותנו והעניק לנו את הספר "ג'ואן פאלון" שהוא הסולם שלנו להגעה לגן עדן. היות והפא הוא דבר רציני עלינו ללמוד כל מילה בבירור ומתוך מודעות. שגיאות בקריאת הפא מפגינות שהקורא אינו מרוכז וחסר כבוד כלפי הפא.

כשהקבוצה שלנו שיתפה הבנות אודות לימוד הפא, תיקנו את עמדתנו בלימוד הפא. כשהמשכנו לקרוא גילינו שכל תא מתאי גופנו נטמע בפא. זו הייתה חוויה נפלאה.