(Minghui.org)

ב-20 באפריל 2013, יום משפטם של זוג מתרגלי הפאלון גונג מר צ'ן דה-גואנג וגב' שנג צ'ון-מיי בבית המשפט המחוזי של הונג-גו, בית המשפט קבע כי הדיון יתחיל בשעה 10:00 בבוקר. בני משפחתו של מר צ'ן וסניגורו הגיעו 20 דקות לפני השעה היעודה וגילו כי שער בית המשפט והדלת הצדדית שלו היו נעולים. פקידים ממחלקת ביטחון הפנים ומתחנת המשטרה הגיעו, והדלת הצדדית נפתחה רק לאנשים נבחרים. זה לא כלל את משפחתו של מר צ'ן.

מכונית מסחרית מלאה בשוטרים נכנסה דרך השער בסביבות השעה 10:30, אמבולנס הגיע בסביבות השעה 10:35. כעשר דקות מאוחר יותר יצאה מהאמבולנס הגב' שנג ועלתה לאולם בית המשפט בקומה השנייה כשהיא נתמכת על ידי מישהו. בסביבות השעה 10:50 מר צ'ן הגיע ונכנס לאולם בית המשפט. קצינים וסוכנים מאגף ביטחון הפנים, מהוועדה לעניינים פוליטיים ומשפטיים, מ"משרד 610" ומתחנות משטרה הגיעו וכולם הורשו להיכנס. רק אז הורשה הסניגור להיכנס.

שישה בני משפחה הגיעו למשפט. ביניהם אחותה ואחיה של הגב' שנג, בנם של בני הזוג, בתם, חתנם ונכדתם. המשפחה לא קיבלה מראש אישור להיכנס והם היו צריכים לחכות. עם זאת, מנהל אגף ביטחון הפנים, לי לינג, הנפיק להם שלושה אישורי כניסה. כאשר המשפחה ביקשה ארבעה אישורים, לי אמר, "האם אתם רוצים להיכנס או לא?" לבסוף רק שלושה מבני משפחה נכנסו לאולם בית המשפט והתיישבו בשורה השנייה.

המשפט החל אחרי שהוכרזו התקנות, הושלמו בדיקות הזיהוי והוקראו ההאשמות ונמנו הראיות. מר צ'ן והגב' שנג הודו שהם מתרגלים פאלון גונג, אך לא הודו שיש בכך אשמה כלשהי או מעשה לא נכון.

להלן הנקודות המרכזיות שהעלה סניגורם: יישום לא הולם של החוק

אין כל בסיס לחייב את מר צ'ן וגב' שנג על הפרת סעיף 300 לחוק העונשין, הקובע: "ארגון וניצול כת או ארגוני פולחן רע, או שימוש באמונות תפלות לערער את אכיפת החוק".

1. החוקה של סין, משפט פלילי, ופרשנות משפטית מבית המשפט העליון ומהתובע הכללי אינם מגדירים במפורש כתות או ארגוני פולחן רעים. הרשימות ארגוני הפולחן הרע שהונפקו על ידי המשרד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הסינית, על ידי המשרד הראשי של מועצת המדינה ועל ידי המשרד לביטחון הפנים מעולם לא כללו את הפאלון גונג.

2. פאלון גונג איננו ארגון. הצורה שבה מתנהל הפאלון גונג, תפקידם של מר צ'ן וגב' שנג, והאופן שבו הם מארגנים דברים, על בית המשפט לציין ולהכיר בכל אלה.

3. כיצד מר צ'ן וגב' שנג כאנשי עמל היו יכולים לערער את האכיפה של החוק?

4. אכיפה של איזה חוק הם ערערו?

5. מר צ'ן וגב' שנג הואשמו ב"הפרעה לסדר החברתי" בשל תרגול פאלון גונג, והם היו נתונים לעבודות כפייה. מדוע התנהגות זהה וסיבה זהה למעצר מובילים לסעיפי אשמה שונים?

 

שוטרים הפרו את החוק

1. השוטרים שעצרו לא הזדהו לפני ביצוע המעצר והחיפוש. 2. השוטרים השתמשו בכוח מופרז בעת החקירה. השוטר ג'אנג גואו-וויי הכה את מר צ'ן במהלך חקירה לפני 21 חודשים. הצלקות על גופו של מר צ'ן עדיין נראות לעין. 3. כאשר מר צ'ן והגב' שנג היו נתונים בפעם הראשונה לעבודות כפייה, שום אדם או ארגון לא הודיע ​​להם על זכותם לשימוע או לביקורת מנהלית.

השוטרים והסוכנים שהיו עדים למשפט ציינו כי הסניגור ענה על כל שאלות התובע מיד ובאופן גלוי, אך התובע לא ענה על אף אחת מהשאלות שהפנה הסניגור. חרף כל זאת, התובע המליץ ​​על גזר דין של 14 שנה. בני המשפחה אמרו כי יערערו.

לקריאה על רדיפת הפאלון גונג: שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין