(Minghui.org)


מתרגלי הפאלון גונג תבעו לאחר שהמערכת החוקית והמשפטית לא ביצעה חקירה לגבי עינוייהם כפי הקבוע בחוק. כעת הצטרף גם מר וו טיאן-ג'ונג, הדורש שיפוי על הנזקים שנגרמו לו ודורש שמי שאחראי אישית לעינויו יובא לדין,

במאמר באנגלית מופיעה עדותו של מר וו אשר נעצר בינואר 2009 ושוחרר בינואר 2013. הוא מפרט את הנזק שנגרם לעמוד השדרה שלו לאחר שסוהרים הסיתו אסירים להתעלל בו. כמו כן הוא מתאר עינויים אחרים שעבר.

יצויין כי מתרגלי הפאלון גונג הנעצרים וכלואים בסין לא עברו על החוק בשום אופן. הם נרדפים על ידי המשטר בשל אמונתם וזו הקבוצה הגדולה ביותר של אסירי מצפון בעולם היום. בסין יש כמאה מיליון מתרגלי פאלון גונג, והרדיפה נגדם נמשכת 14 שנה ומוגדרת על ידי אנשי חוק במערב כרצח-עם.