(Minghui.org)

אחרי מלחמת העולם השנייה רבים שכחו את המשמעות ההיסטורית המקורית של סמל הסוואסטיקה. הנאצים לקחו סמל עתיק ועיוותו אותו לצורך מטרותיהם הנואלות והמרושעות. במשך אלפי שנים סמל הסוואסטיקה היה מקודש בתרבויות שונות וציין מזל טוב את היקום ואת הבודהא.

Swastikas

סווסטיקה על פסלי בודהא