(Minghui.org)

13 אנשים שומרי חוק המתרגלים פאלון גונג נעצרו ב-18 באוקטובר 2014 כשבאו לעתור בשקט מול מרכז שטיפות מוח לבקש את שחרור עמיתם מר יֶה שו-מאו (Ye Shumao).

מר יֶה נעצר בחנות שלו בג'יאו-הֶה ב-16 באוקטובר 2014, ונלקח למתקן עינויים לא רשום שנקרא בשם מרכז שטיפות מוח שאן-יינג. במתקן זה מענים מתרגלי פאלון גונג כדי לאלץ אותם לוותר על אמונתם.

על פי מקורות יודעי דבר, המעצר תוכנן על ידי "משרד 610", המכונה "הגסטאפו של סין", אשר סיפק לתחנות משטרה רשימה שמית של מתרגלי פאלון גונג והוראה לעצור אותם. מספר בעלי חנויות נוספים בעיר שהם מתרגלי פאלון גונג הוטרדו גם הם באותו יום.

בני משפחה שדאגו לגורלו של מה יה ניגשו ביום מעצרו ל"משרד 610" המקומי ולתחנת המשטרה כדי לדרוש את שחרורו. האחראים סירבו להיפגש עמם.

בני המשפחה חזרו יום לאחר מכן, ושוב לא אפשרו להם לראות את האחראים למעצרו של מר יה.

ביום השלישי הגיעו 13 בני משפחה וחברים ישירות למרכז שטיפת המוח לדרוש את שחרורו של מר יה משם.

כשנודע לצוות מרכז שטיפת המוח מי הם, הם עזבו אותם, ותוך זמן קצר יותר מעשרה שוטרים הגיעו ועצרו את כל 13 בני המשפחה והחברים. הם לקחו אותם לתחנת המשטרה ואחר כך לחקירה באגף המשטרה בשו-לאן.

מתוך ה-13 ידוע כי שחררו את אשתו של מר יה בשל מצב בריאותה. חלק מהמתרגלים האחרים נעצרו ל-15 יום ללא עילה חוקית.