(Minghui.org)

השופט האחראי על שימוע ערעורם של תשעה מתרגלי פאלון גונג אמר למשפחותיהם: "זה לא ישנה אם תשכרו עורך דין או לא". כהוכחה לדבריו הוא עשה כל שבכוחו להפריע בגלוי למאמציהם של עורכי הדין להגן על לקוחותיהם.

על תשעה מתרגלים שהואשמו בהתקנת צלחות לוויין (המאפשרות לקבל חדשות לא מצונזרות על סין), נגזרו ב-27 בינואר 2014, 6 שנות מאסר. המתרגלים ערערו על העונש, אך בכל פנייה לבית המשפט בדא-ליאן הם נתקלו בהפרעות מצד פקידי ערכאת הביניים (ערכאת הערעורים).

השופט איים על המשפחות של המתרגלים ודרש שיבטלו את החוזה שלהם עם עורכי הדין, כך שלא יהיה להם כלל ייעוץ המשפטי. הוא אמר למשפחות שעדיף להן להוציא את הכסף על אוכל לקרוביהם המתרגלים הכלואים במרכז המעצרים.

ב-26 בפברואר כשאחד מעורכי הדין, מר ג'או יונג-לין, ניגש למסור את טפסי הערעור, אמר לו השופט שקיבל הוראה מהממונים עליו לא לקבל טפסים כלשהם מעורכי הדין. עורך הדין ג'או ענה לו: "ייתכן שהממונים עליך אינם בקיאים בחוק, אך אתה כשופט מכיר את החוק". הוא הוסיף: "אני מייעץ לך לכבד את החוק ולעשות את הדבר הנכון".

עורך דין נוסף עמד מחוץ לכותלי בית הדין עם שלט בידיו ומחה על כך שהשופט סירב לקבל את טפסי הערעור מידיו שהוגשו ב -3 במארס. הוא טען שבית דין הביניים בדא-ליאן מפר את החוק בכך שהוא מונע מעורכי הדין למלא את חובתם.

גם לאחר שהשופט קיבל דיווח על המחאה של עורך הדין, הוא עדיין סירב להיפגש אתו או עם כל עורך דין אחר.

עורכי הדין והמשפחות פנו למשרד העתירות בבקשה להתערב, כך שהשופט נאלץ להיפגש עמם. כשהמשיכו בכירי המשרד להתעקש שעורכי הדין אינם יכולים לייצג את המתרגלים, ציינו עורכי הדין שהם משבשים בצורה בוטה את מהלך המשפט.

למחרת נגשו שוב עורכי הדין להגיש את טפסי הערעור ונתקלו בשוטרי חרש שהוצבו בכל מקום ובנוסף ארבעה אוטובוסים מלאים בשוטרים חנו מחוץ לבית הדין. השופט נפגש עם עורכי הדין והמשפחות וחזר על איומיו שאין לשכור עורכי דין, במיוחד את אלה שייצגו את המתרגלים במשפט הראשון שלהם.

שוטרים מקומיים וועד השכונה (שלוחה של המפלגה) ניסו לעצור את משפחות המתרגלים מלשכור עורכי דין. הם התנצלו שהם מסתייגים מהעניין אבל שקיבלו הוראה מבית הדין לעשות כך.

עורכי הדין לא קיבלו היתר לבקר את לקוחותיהם מאז נגזר דינם. מרכז המעצרים טען שקיבל הוראה בעניין ולא הרשה לעורכי הדין לראות את המתרגלים.