(Minghui.org)

אתר מינג-הווי דיווח על התנסויות של מתרגל פאלון דאפא בעת עמידתו לדין בבית משפט. המתרגל התייחס לכל הנוכחים באולם בו נערך הדיון כאל ישויות חיות המחכות להבהרת אמת. הוא הסביר את העובדות על פאלון דאפא כשחיוך על פניו. בסופו של דבר שופטי בית המשפט הגיעו להבנה חדשה וביטלו את כל האשמות נגדו.

למתרגל הייתה כוונה ברורה ומחשבה ממוקדת וטהורה לעזור בהצלת ישויות חיות. הוא רק התחשב באחרים ולא התייחס כלל לביטחונו האישי. הוא ראה את אולם בית המשפט כמקום טוב להבהיר את העובדות, במקום לראות את אולם בית המשפט כמקום לרדיפה. כתוצאה מכך לא היה לו דפוס חשיבה של רדיפה. מטרתו הייתה לעזור בהצלת יותר אנשים, ולא לחשוב על הצלת עצמו מרדיפה.

ההיסטוריה הקימה את הבמה עבור מתרגלי הדאפא שיציעו הצלה לישויות החיות, ולא לישויות הרעות שירדפו מתרגלים. היחסים שלנו עם רשויות החוק צריכות להיות קשורות להצלה, ולא לרדיפה. בממד הזה זה נִראָה שהשופטים פוסקים במשפטי מתרגלי פאלון דאפא, אבל חייהם בממדים אחרים מקווים שמתרגלים יוכלו להצילם. למרות שהכוחות הישנים סידרו את הרדיפה, מתרגלי הדאפא צריכים לנהוג ולפעול לפי הנחיית המאסטר ולהתנער מהסידורים האלה. עלינו לפעול בתפקיד המרכזי על במה היסטורית זו, ולהתייחס לאולם בית המשפט כאל מקום שיציע לאנשים הצלה. לא משנה לאן נלך, אנחנו רוצים להציל את האנשים בהם אנחנו נתקלים.

כשחושבים על הצלת יותר אנשים ללא דפוס החשיבה של להיות נרדפים, אנחנו פועלים בתפקיד מרכזי ובמילוי משימתנו כמתרגלי דאפא. האם הרדיפה עדיין תתקיים? נהפוך הוא, כשהמחשבה עולה במוחנו שאנחנו נרדפים, למעשה אנחנו מכירים ברדיפה ומרשים לישויות הרעות לפעול בתפקיד המרכזי. כיצד שהמחזה נראה, מוחלט על ידי חשיבת המתרגל.

נוסף על כך, אם העדיפות היא מניעת רדיפה, אזי הצעת ההצלה לישויות חיות נעשית משנית. האם זאת לא החזקה לאנוכיות ולביטחוננו האישי? רובנו שקדנים בהבהרת העובדות אודות הפאלון דאפא כשאנחנו מוגנים, אבל בזמן שאנחנו נמצאים תחת רדיפה, אנחנו נוטים להחליף את העדיפות למניעת רדיפה ולהניח בצד את הבהרת האמת. תועלת עצמית תופשת את העדיפות כשאנחנו סובלים הפסדים עקב הרדיפה. הרוע יוכל להשתמש בזאת כתירוץ לרדיפה נוספת.

המאסטר אמר:

"אם אין פחד, אז האלמנט שגורם לך לפחד כבר לא יתקיים." ("יסודות להתקדמות במרץ II", "לסלק את ההחזקה האחרונה")

למתרגלי הדאפא אין כל רדיפה אחר תועלת עצמית. אנחנו נמצאים כאן כדי להציע הצלה לישויות חיות. המטרה לפעילות סיום הרדיפה היא גם כן כדי להציל יותר אנשים; זאת היא המשימה שלנו. הרדיפה היא פשוט הצגת חבלה של הכוחות הרעים. עלינו לשחק היטב את התפקיד הנכון והצודק שלנו ולמנוע כל הפרעה. זאת היא ההזדמנות שלנו להראות חמלה.

כל הכתוב לעיל הם ההבנות שלי. אנא ציינו בטוב לבכם כל מה שאינו הולם.