(Minghui.org)

מר דו ג'י-לונג, מתרגל פאלון גונג בן 74 משנגחאי מוחזק במרכז פנג-שיאן לשטיפת מוח מאז אפריל 2014. לדברי מקורות פנימיים במרכז, מר דו היה בריא כשהגיע לשם לראשונה. חודש לאחר מכן התדרדרו אצלו בצורה משמעותית השמיעה, הראייה והזיכרון. הוא לא מסוגל לנהל שיחה שוטפת ויש לו קשיים בחשיבה. יש סברה שניתנו לו כנראה סמים המשפיעים על מערכת העצבים.

מעצר לא חוקי לתשעה מתרגלי פאלון גונג בשל אמונתם

ב-26 במארס 2014 פרצו שוטרים מלווים בכבאים וסוכני "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") לביתו של מר דו. הם עצרו אותו ביחד עם עוד שמונה מתרגלים שלמדו בביתו את הפא באותו זמן. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בבית והחרימו מחשב, מדפסת וחפצים אישיים.

כל תשעת המתרגלים נלקחו למרכז המעצרים פו-דונג. מר דו ועוד שניים מהמתרגלים הועברו ב-25 באפריל, לאחר חודש מעצר, למרכז פנג-שיאן לשטיפת מוח.

מר דו היה מורה אהוב על תלמידיו ועמיתיו לעבודה בבית ספר טכני. מאז החל המשטר לרדוף את מתרגלי הפאלון גונג ב-1999, הוא נעצר ונכלא באופן בלתי חוקי 6 פעמים עקב אמונתו.

שימוש בסמים פסיכיאטריים במרכז לשטיפת מוח

מרכז פנג-שיאן לשטיפת מוח הוקם במיוחד כדי לרדוף מתרגלי פאלון גונג. במרכז, סוגרים אותם בתוך חדר ו-2 "מחנכים" מפקחים עליהם אלקטרונית סביב השעון. אסור להם לעזוב את החדר אפילו כדי לאכול.

"משרד 610" הורה לבתי כלא ומרכזי שטיפת מוח להשתמש בסמים פסיכיאטריים על מתרגלים המסרבים לוותר על אמונתם אפילו לאחר עינויים.

מתרגל אחר שהולעט בסמים הפוגעים במערכת העצבים - מר וו לי-יואו

ב-2012 הגישו למר וו לי-יואו אוכל מעורב בסמים נירו טוקסינים המשפיעים על מערכת העצבים. המינון הוגדל לאחר שמנהל משרד 610 המקומי נוכח לדעת שמר וו מסרב עדיין לוותר על אמונתו. כששוחרר חודש לאחר מכן הוא פסק להגיב לגירויים ומחשבתו הייתה איטית. על כל גופו התפתחו כתמים גדולים אדומים ומגרדים.

לבסוף הוא החלים מזה, אך באפריל 2014 נעצר שוב ומקום המצאו אינו ידוע. ראה:Mr. Wu Liyou from Shanghai Arrested Again, Whereabouts Unknown

דווח גם על חמש מתרגלות שסבלו ב-2005 מהתמוטטות נפשית כשהן מגלות סימני דמנציה ולא מסוגלות לדבר אחרי שהוזרקו להן סמים פסיכיאטריים.