(Minghui.org)

מאז חודש אפריל השנה קיימת תופעה חדשה של רדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין, הכוללת גם מתרגלים שאינם עצורים.

שוטרים בערים שונות בפרובינציות ליאו-נינג, גווי-ג'ואו, הונאן והה-ביי כופים בכוח על מתרגלי פאלון גונג לעבור בדיקות דם. השוטרים מתרצים זאת כהוראה מלמעלה. הם אמרו שזה כדי להקים מסד נתוני DNA של מתרגלים.

השוטרים פועלים בכוח ובאיומים. פורצים לבתים בלילה, מפחידים ילדים גוררים זקנים לתחנות משטרה ופועלים גם בתוך בתי כלא, הכול במטרה לאסוף דגימות דם מהמתרגלים.

במקרה של גב' צ'י משן-יאנג, פרצו השוטרים לביתה בערב ה-11 ביוני לקחת ממנה דם. גב' צ'י לא הייתה בביתה באותו זמן והשוטרים איימו לאטום את ביתה אם לא תצא ממחבואה.

שני לילות לאחר מכן פרצו שוטרים שוב לביתה, וגם הפעם לא הייתה שם. הם לקחו במקומה את בנה לתחנת המשטרה ואילצו אותו לעבור בדיקת דם. השוטרים איימו עליו והורו לו לשמור על הבדיקה. התקרית הותירה אותו בפחד ובמצוקה.

בעיר פנג-צ'נג הגיעו שוטרים למקום עבודתו של מר ג'אנג צ'ינג-גווי ולקחו ממנו בכוח דגימת דם וטביעת אצבע.

בעיר בן-שי העדיף מר גאו יו-דונג לעזוב את ביתו ולהיות חסר בית כדי להימנע מרדיפה, לאחר שכפו על אמו לעבור בדיקת דם באמתלה של "בדיקת הורות".

בעיר אן-שון שבגווי-ג'ואו הוציאו השוטרים מתרגלים מעבודתם וכפו עליהם לעבור בדיקות דם. אחד המתרגלים במפעל יון-מא התנגד בהצלחה לדרישה.

בעיר זון-יי פרצו שוטרים לביתו של המתרגל ג'או רו בן 80 וקחו ממנו בכוח דגימת דם.

על מר ליו מאו-ג'י מזון יי איימו שאם לא ייגש לתחנת המשטרה לתת דגימת דם יבזזו את ביתו.

בגווי יאנג נעצרו כ-10 מתרגלים בגילאים צעירים עד זקנים. לקחו מהם דגימות דם ובזזו את ביתם.

בעיר גווי-יאנג פרצו שוטרים לביתם של כמה מתרגלים בטענה שעליהם להסדיר את תעודות הזיהוי ומספרי הרישום שלהם ולקחו מהם בכוח דגימות דם.

בעיר הואי-רן הצליחו כמה מתרגלים לברוח בדרכם לתחנת המשטרה לעבור בדיקות דם.

בעיר הנג-יאנג בהו-נאן עצרו שוטרים מתרגלים שחילקו חומרי הבהרת אמת ולקחו מהם דגימות דם לפני ששחררו אותם.

בבייג'ינג נעצר מר האו יונג-סן ועונה במשך יומיים. בני משפחתו שבאו לחפש אותו נדרשו לעבור בדיקות דם אך הם הצליחו להתנגד ולא נענו לדרישה.

בעיר לאנג-פאנג בהה-ביי נעצרה גב' רן לי. היא שוחררה באותו ערב. כשהלכה כעבור שבועיים לקחת את מכוניתה מהמשטרה, כפו עליה לתת דגימת דם.