(Minghui.org)

ב-24 באפריל 2015 נגזרו על המתרגלת סון לי-פינג מצ'ינג-דאו שנה וחצי מאסר על שחילקה לוחות שנה שעליהם מידע על הרדיפה נגד הפאלון גונג.

החוק הסיני מתיר לנאשמים לערער על פסק דין באופן מילולי בתנאי שיעשו זאת בבית הדין בו התקבל גזר הדין. עם גמר השימוע הודיעה מיד גב' סון לשופט יו יונג שהיא נחושה לערער על גזר הדין הבלתי צודק.

על-פי החוק, על בית הדין להגיש בכתב את הערעור שבעל-פה לבית דין גבוה יותר. עורך דינה ש גב' סון גילה לאחר 25 יום שהשופט יו לא רשם כלל את דרישתה בעל-פה של לקוחתו ולא הגיש את התיק לבית דין גבוה יותר.

עד שעורך הדין גילה זאת, תמו עשרת הימים בהם ניתן היה להגיש ערעור.

זועם על הפרת ההליך המשפטי, פנה עורך הדין להפגין עם שלט גדול מול בית הדין המחוזי לאו-שאן בו התקבל גזר הדין.

עורך הדין במחאה מול בית הדין המחוזי לאו-שאן

על השלט שהחזיק כתב עורך הדין:

כיצד הוציא השופט יו יונג גזר דין שאי אפשר לערער עליו?

1. באמצעות שקר – כשמסר את גזר הדין ללקוחתי ב-24 באפריל, היא הביעה באופן מילולי את רצונה לערער על פסק הדין. הוא לא רשם את הבקשה ולאחר מכן טען שלקוחתי מעולם לא הביעה רצונה לערער. 2. באמצעות הפרת החוק – הוא לא מסר ללקוחתי את גיליון האישום. כיצד נוכל להתכונן להגשת כתב הגנה? הוא גם לא הודיע ללקוחתי על התאריך בו יתקיים השימוע בבית הדין.

גב' סון נעצרה ב-17 בנובמבר 2014 ומאז הייתה כלואה במרכז המעצרים פו-דונג. במהלך פגישה עם עורך דינה ב-22 באפריל השנה, היא סיפרה שנשפטה בחשאי ב-11 במארס בבית הדין המחוזי לאו-שאן.

עורך הדין ביקר אותה שוב ב-28 באפריל. נודע לו שהשופט יו מסר לה ארבעה ימים קודם לכן את גזר הדין, ושהיא הביעה במקום את רצונה לערער עליו.

אולם ערעורה של גב' סון לא הגיע מעולם לבית דין הביניים בצ'ינג-דאו. עורך דינה גילה זאת כאמור ב-19 במאי, כשניסה לעבור על התיק ולהכין את הערעור. התברר שהשופט יו העלים את בקשתה בעל-פה של לקוחתו.

לעורך הדין לא נותרה ברירה אלא למחות נגד השופט יו בדרך זו.