(Minghui.org)

ב-12 ביוני 2015 העבירו חברי הפרלמנט של טייוואן, בהצבעה שלישית, תיקון לחוק הנוגע להשתלות איברים. התיקון כולל איסור של קנייה ומכירה של איברים בלתי חוקיים.

החוק מציין גם כי פציינטים העוברים השתלות איברים בחו"ל חייבים להמציא ראיה משפטית על מקור האיברים אם ברצונם להמשיך לקבל טיפול רפואי בטייוואן. החוק כולל איסור על סחר באיברים, על מכירתם ועל תיירות השתלות. כל העובר על חוק זה צפוי לעונשים כבדים, רופאים שיימצאו שותפים להשתלות של איברים בלתי חוקיים, יאבדו את רשיונם.

האיברים נקצרים מאסירי מצפון

גב' תרזה צ'ו, דוברת "צוות זכויות האדם של הפאלון גונג", אמרה שאכיפת העונשים הפליליים על סחר באיברים, נאסר למעשה על הטייוואנים לנסוע לסין להשתלות איברים.

בסין, איברים נקצרים בעיקר מאסירי מצפון, שרובם מתרגלי פאלון גונג. האיברים נקצרים מהמתרגלים בעודם בחיים. החוק מונע מהטייוואנים לקבל איברים ממקורות בלתי ידועים, ודורש לוודא שההשתלה בטוחה מבחינה רפואית.

גב' צ'ו שבחה מאוד את התיקון לחוק. לדבריה, החוק מונע מאנשים להפוך לשותפים לדבר עבירה בכל הנוגע לסחר איברים ולקצירת איברים בכפייה.

אולם לדברי צ'ו: "ההחלטה אינה מונעת את הסכנה הנשקפת עדיין למתרגלי הפאלון גונג בסין, אשר איבריהם מהווים את המקור העיקרי לבנק האיברים של המשטר הסיני".

החקיקה הטייוואנית

ההחלטה לתיקוני חוק השתלות האיברים עברה לאחר הקריאה השלישית. חבר בית המחוקקים יואן הכריז על התיקונים ומנה את הסעיפים הנוגעים לתיקון.

התיקונים מכוונים למנוע רכישת איברם ממקורות לא ידועים. הם קובעים כי מי שרוכש איברים להשתלה מחוץ לטייוואן נחשב אשם בקבלת איבר לא חוקי. העונש המרבי על כך הוא חמש שנים, וכן קנס של לא יותר מ-1.5 מיליון דולר טייוואניים (שווה-ערך לכ-49,000 דולר אמריקני). בנוסף, רופאים שיהיו מעורבים בהשתלות של איברים לא חוקיים עלולים לאבד את רשיונם.

חבר בית המחוקקים יואן מכריז על התיקון לחוק השתלות איברים אנושיים אחרי 3 ההצבעות בבית המחוקקים

מחוקקים תומכים בתיקון החוק

המחוקקות יו מיי-נו (משמאל), הסו שאו-פינג (באמצע) וטיין צ'יו-צ'ין תומכות בתיקון לחו

המחוקקת יו מיי-נו ממפלגת החזית הדמוקרטית אמרה שהמשטר הסיני מעורב בצורה פעילה בסחר איברים המתבסס על קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים.

יו אמרה "באמצעות התיקון הזה אנו מקווים לצמצם ולמנוע בצורה יעילה סחר באיברים ומכירתם".

המחוקקת שו שאו-פינג ממפלגת הקומינטאנג בטייוואן, העירה שהשתלת איברים אנושיים היא בעיה אתית רצינית בתחום הרפואה ונוגעת בזכויות אדם בין-לאומיות.

שו אמרה "על פי החוק הפלילי הבין-לאומי, אלה הקוצרים איברים מאנשים בעודם בחיים ומוכרים אותם בעבור רווח, מבצעים פשע כנגד האנושות ".

"החוק אוסר בבירור סחר באיברים, מכירת איברים ותיירות השתלות ומתנה זאת בעונשים. החוק אוסר גם שימוש באיברים מאסירים המוצאים להורג. התקנות להשתלות איברים של טייוואן עומדות בסטנדרטים הבין-לאומיים", אמרה טיין צ'יו-צ'ין, חברת מפלגת החזית הדמוקרטית בבית המחוקקים של טייוואן שנתנה חסות להחלטה.