(Minghui.org)

ב-17 במארס 2012, נעצרו 2 מתרגלים מקומיים. בבתיהם נערכו חיפוש וביזה, רכוש אישי שלהם וכסף מזומן הוחרמו. סבלנו הפסדים כספיים רציניים. מאוחר יותר, היו מתרגלים ששיתפו את מחשבותיהם לגבי האירוע הזה והסתכלו פנימה. כולנו הרגשנו שכל אחד מאיתנו היה אחראי. זיהינו החזקות רבות כמו תלות, קנאה, תחרותיות ויחסים בין מתרגלים – כמו אצל אלה שאינם מתרגלים. הרגשנו שמבין הדברים האלה, התלות, במיוחד, הזיקה למתרגלים עמיתים.

אתרי ייצור של חומרי הבהרת אמת פרחו כפרחים בכל מקום בקהילה המקומית שלנו. כל אתר ייצור כזה סיפק חומרים למתרגלים מסוימים. אולם, כל החומרים לייצור נרכשו על ידי מתרגלת אחת יחידה. במשך שנים היא הייתה עסוקה בכל דבר גדול או קטן. מתרגלים באו אליה לעזרה בכל פעם שהם הזדקקו למשהו ובכלל זה בעזרה להשיג מדפסות, מחשבים, מכשירי MP3, מכשירי רדיו ועוד. בנוסף, המתרגלת הזו הכינה כרזות של הבהרת אמת, קמעות, שלטים ופריטים אחרים. מתרגלים עמיתים ביקשו ממנה למעשה עזרה בכל דבר הקשור לאימות הפא, אפילו אם רצו קטורת להקדיש למאסטר הם ביקשו שהיא תרכוש אותה ותשלח להם.

אחרי שמתרגלת אחת מאזור אחר נעצרה באזור שלנו, המתרגלת שכבר עשתה כל כך הרבה לקחה על עצמה גם את האחריות ליצור קשר עם מתרגלים כדי להציל את המתרגלת העצורה. בסופו של דבר, היא הפכה עייפה מדי ואמרה: "אתם צריכים לקחת בפועל קצת אחריות לעבודה הזאת. אני עייפה מכדי שיהיה לי זמן ללמוד את הפא. אני לא מספיקה".

המתרגלת הזאת נרדפת עכשיו בכלא. אולם חלק מהמתרגלים לא יכלו לשחרר את ההחזקה שלהם לתלות ועכשיו הם מסתמכים על מתרגלת אחרת. הם כבר ביקשו מהמתרגלת הזאת לקנות קטורת ולשלוח להם, וגם שקיות פלסטיק אטומות עבור החומרים.

ביצוע עבודת דאפא אינו יכול להחליף את הטיפוח. עמיתיי המתרגלים, בואו נלך על-פי מה שהמאסטר לימד אותנו ונצעד על הנתיב שלנו עצמנו. אם יום אחד נחזור לעולמות שלנו עצמנו וישויות חיות ישאלו אותנו: "שליט, בזמן שטיפחת על הארץ האם טיפחת על פי הפא שהמאסטר לימד, או הסתמכת על תמיכת מתרגלים עמיתים?" – מה תענו להם?

עמיתיי המתרגלים התקדמו במרץ בתוך הפא.

המאסטר אמר:

"הגיע הזמן לגרום להם להיות בדעה צלולה ולהפוך את סביבתם לסביבה אמיתית לטיפוח-תרגול, כך שהם יהיו אלוהויות אמיתיות." ("יסודות להתקדמות במרץ", "שיחה עם הזמן")

חשוב מאוד שכל אחד יתייחס אל עצמו כאחד מאלו שמדובר עליהם במשפט הזה, וינסה להיות מואר לכך.