(Minghui.org)

הקיסר קאנג-שי השגיח בקפדנות על מחשבותיו. בספר Tingxun Geyan הוא כתב את השקפתו על טוב לב. כיוון שזה נכתב בסגנון מיושן המשתמש במילים ארכאיות, אנסה לפרש במילים פשוטות לפי הבנתי את מה שקאנג-שי אמר בשלושה פרקי-זיכרונות שונים.

הקיסר קאנג-שי

לכל אדם יש מחשבה ותודעה. כאשר מחשבה נוצרת היא יכולה להיות טובה או רעה. אדם יכול לזהות מחשבה רעה ולתקן אותה. לכן, אדם יישאר בנתיב נכון. בספר Shangshu כתוב כי כאשר מחשבה רעה נכנסת לתודעה, אפילו אדם קדוש יאבד שליטה, בעוד שאדם רגיל אשר דוחה מחשבות רעות יכול להפוך לאדם קדוש. קאנג-שי ביסס הנחת יסוד האומרת: למחשבה שאינה דוחפת לפעולה אפשר להניח, אך מחשבה הדוחפת קדימה יש לשפוט ולבחון כדי להבדיל אם ישרה ומוסרית היא או לא. בסין העתיקה אנשים הקפידו לבחון את מחשבותיהם. כאשר צצה במוחם מחשבה, הם בחנו אותו והחליטו האם לקבלה או לדחותה לפני שתקשור עצמה אליהם ותהפוך לרגש. באמצעות שיטה זו השליטה במחשבות הופכת לקלה יחסית, ואנשים נשארים בנתיבים נכונים. על האדם מטבעו לשאוף לשמחה פנימית. כאשר השמחה הפנימית קיימת, באופן אוטומטי האדם נוקט בגישה חיובית, כיוון שהשמחה הפנימית נוטה לייצר מחשבות של חמלה. מצד שני, כאשר האדם במצב רוח רע וכועס, יצוצו במוחו מחשבות רעות. מסיבה זו, אנשים בסין העתיקה נהגו לומר: "כאשר יש מחשבה טובה במוחו של אדם, אלוהות רבת חסד תלווה אותו אפילו אם לא עשה שום דבר טוב. על אותו עיקרון, כאשר יש מחשבה רעה במוחו של אדם, רוח רעה תלך אחריו, למרות שלא עשה שום דבר רע". כאשר האדם שומר על מחשבות נכונות, השמים יגמלו לו במזל טוב. כיום, אנשים רבים משתמשים במחרוזת תפילה ומתפללים לבודהא משום שהם רוצים להיות אנשים טובים. אך הם לא משיגים שום תועלת אמיתית, אלא אם הם מסירים מחשבות רעות ממוחם.